برخی گمان می‌کنند اگر فردی برای وضو گیرنده آب بریزد وضوی او باطل می‌شود، در حالی که ...
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۰
۰
 در بخش مذهبی سایت سبک‌زندگی اسلامی درباره یک مساله شرعی صحبت شده در رابطه با وضو گرفتن که در ادامه می‌خوانید:

برخی گمان می‌کنند اگر در حال اختیار فردی با ظرفی برای وضو گیرنده آب بریزد وضوی او باطل می‌شود، در حالی که طبق نظر مراجع تقلید چنین کمکی وضو را باطل نمی‌کند، بلکه فقط چنین کاری برای وضو گیرنده مکروه است.
برخی گمان می‌کنند اگر فردی برای وضو گیرنده آب بریزد وضوی او باطل می‌شود، در حالی که ...
 در بخش مذهبی سایت سبک‌زندگی اسلامی درباره یک مساله شرعی صحبت شده در رابطه با وضو گرفتن که در ادامه می‌خوانید:

برخی گمان می‌کنند اگر در حال اختیار فردی با ظرفی برای وضو گیرنده آب بریزد وضوی او باطل می‌شود، در حالی که طبق نظر مراجع تقلید چنین کمکی وضو را باطل نمی‌کند، بلکه فقط چنین کاری برای وضو گیرنده مکروه است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}