مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸
۰

دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۳۵ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از منظر درآمد‌های مالیاتی پرداخت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید رقم نسبت درآمد‌های مالیاتی به رقم درآمد‌های مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۱۴۲۰ هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۸ درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمد‌های مالیاتی (روند ۸ ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش بینی می‌شود کل وصولی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹۵ هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمد‌های مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی حدود ۱۹ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر میرسد درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده در برخی از اجزا، با بیش برآوردی همراه است و در مجموع انتظار میرود درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سقف ۱۴۶۶ هزار میلیارد ریال محقق شود یعنی تحقق حدود ۹۶ درصد از منابع پیش بینی شده در لایحه از محل مالیات.

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۳۵ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از منظر درآمد‌های مالیاتی پرداخت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید رقم نسبت درآمد‌های مالیاتی به رقم درآمد‌های مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۱۴۲۰ هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۸ درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمد‌های مالیاتی (روند ۸ ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش بینی می‌شود کل وصولی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹۵ هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمد‌های مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی حدود ۱۹ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر میرسد درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده در برخی از اجزا، با بیش برآوردی همراه است و در مجموع انتظار میرود درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سقف ۱۴۶۶ هزار میلیارد ریال محقق شود یعنی تحقق حدود ۹۶ درصد از منابع پیش بینی شده در لایحه از محل مالیات.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}