در چهل سالگی انقلاب اسلامی شاهد دستاورد‌های فراوانی بودیم از جمله اینکه با مدیریت مدبرانه ولایت فقیه ایران توانست در نبرد با همه ابرقدرت‌ها سربلند و با عزت بیرون بیاید.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۵
۰

در خصوص مهمترین دستاورد‌های حوزه کارنامه ولایت فقیه در چهل سالگی انقلاب اسلامی می‌توان موارد زیر را برشمرد:

تجربه ۴۰ ساله ثابت کرد که ولایت فقیه حکومت بر قلب هاست.
به تجربه ثابت شد که ولایت فقیه نه تنها دیکتاتوری نیست بلکه تنها تکیه گاه مستحکم آزادی و مردم سالاری است.
محبت عمیق مردم و حاکم نظام ولایت فقیه در جهان نظیر ندارد.
ولایت فقیه مظهر رابطه محبت آمیز با مردم است
دانشمند بودن، ولی فقیه پیشران پیشرفت علمی کشور شده است.
ولایت فقیه ضامن استقلال کشور است.
ولایت فقیه ایران را مستقل‌ترین کشور جهان کرده است.
تجربه نشان داد ولایت فقیه ضامن حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.
ولایت فقیه با آگاهی بخشی قدرت ملت‌ها را به جهان نمایاند.
بیدارگری ولایت فقیه قدرت نرم مردمی را بر سلاح غلبه داد.
ولایت فقیه حافظ موجودیت و یکپارچگی ایران است.
قانون مندی و ساده زیستی ولایت فقیه الگوی بی نظیر عدالت است.
ولایت فقیه اداره کشور را بدست مردم داد.
ولایت فقیه مقوم وحدت ملی و انسجام اسلامی است.
در تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران؛ ۱۰۳۶ سال تحت حاکمیت بیگانه بوده است.
مردم سالاری واقعی در تاریخ ایران فقط در دوره ولایت فقیه عینیت پیدا کرد.
با مدیریت مدبرانه ولایت فقیه ایران توانست در نبرد با همه ابرقدرت‌ها سربلند و با عزت بیرون بیاید.

در چهل سالگی انقلاب اسلامی شاهد دستاورد‌های فراوانی بودیم از جمله اینکه با مدیریت مدبرانه ولایت فقیه ایران توانست در نبرد با همه ابرقدرت‌ها سربلند و با عزت بیرون بیاید.

در خصوص مهمترین دستاورد‌های حوزه کارنامه ولایت فقیه در چهل سالگی انقلاب اسلامی می‌توان موارد زیر را برشمرد:

تجربه ۴۰ ساله ثابت کرد که ولایت فقیه حکومت بر قلب هاست.
به تجربه ثابت شد که ولایت فقیه نه تنها دیکتاتوری نیست بلکه تنها تکیه گاه مستحکم آزادی و مردم سالاری است.
محبت عمیق مردم و حاکم نظام ولایت فقیه در جهان نظیر ندارد.
ولایت فقیه مظهر رابطه محبت آمیز با مردم است
دانشمند بودن، ولی فقیه پیشران پیشرفت علمی کشور شده است.
ولایت فقیه ضامن استقلال کشور است.
ولایت فقیه ایران را مستقل‌ترین کشور جهان کرده است.
تجربه نشان داد ولایت فقیه ضامن حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.
ولایت فقیه با آگاهی بخشی قدرت ملت‌ها را به جهان نمایاند.
بیدارگری ولایت فقیه قدرت نرم مردمی را بر سلاح غلبه داد.
ولایت فقیه حافظ موجودیت و یکپارچگی ایران است.
قانون مندی و ساده زیستی ولایت فقیه الگوی بی نظیر عدالت است.
ولایت فقیه اداره کشور را بدست مردم داد.
ولایت فقیه مقوم وحدت ملی و انسجام اسلامی است.
در تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران؛ ۱۰۳۶ سال تحت حاکمیت بیگانه بوده است.
مردم سالاری واقعی در تاریخ ایران فقط در دوره ولایت فقیه عینیت پیدا کرد.
با مدیریت مدبرانه ولایت فقیه ایران توانست در نبرد با همه ابرقدرت‌ها سربلند و با عزت بیرون بیاید.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}