بهترین خرید
نظرات
علی
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم....
محسن
منظورت حتما خال چونه است دیگه!!!!!!!
مهراد
سعدی: من همان روز که آن خال بدیدم گفتم / بیم آنست بدین دانه که در دام افتم (!)
علی
درود بر آقا مهدی گل
دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه
هر دو جان سوزند ولی این کجا و آن کجا
مرتضی
همه خال دارند فقط جاش متفاوته!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید