کارگران امریکایی با کشتن موش‌ها به قول خودشان فوتبال بازی می‌کنند و تفریح بین کار دارند.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷
کارگران امریکایی با کشتن موش‌ها به قول خودشان فوتبال بازی می‌کنند و تفریح بین کار دارند.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷
۰