اگر در شرایط و مکانی باشیم که نتوانیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، آیا می‌توانیم روی فرش یا لباس تیمم کنیم و نماز بخوانیم؟
۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۰
۰
اگر در شرایط و مکانی باشیم که نتوانیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، آیا می‌توانیم روی فرش یا لباس تیمم کنیم و نماز بخوانیم؟

پاسخ: با وجود خاک و ریگ و کلوخ و سنگ نمی‌شود بر فرش و لباس تیمم کرد.

اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، اگر بتواند باید با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند و برخاک تیمم کند. اگر نتواند این کار را بکند، باید با گرد و غبارى که در فرش و لباس و مانند این¬هاست، تیمم نماید. اگر غبار در لاى لباس و فرش باشد، تیمّم به آن صحیح نیست، مگر آن که اول دست بزند تا روى آن غبار آلوده شود، بعد تیمّم کند. چنانچه گرد و غبار پیدا نشود، باید به گِل تیمم نماید. طبق نظر آیت الله سیستانی تیمم بر گِل بر تیمم بر گرد وغبار مقدّم است.

اگر گِل پیدا نشود، به نظر آیات عظام: خامنه‌ای و مکارم بنا بر احتیاط باید نماز را بدون وضو و تیمم بخواند و بعداً قضایش را با وضو (اگر غسل به گردن داشته با غسل) بخواند. به نظر آیات عظام: سیستانی، وحیدخراسانی و شبیری زنجانی خواندن نماز به احتیاط مستحب است و باید بعد قضای نماز را بخواند.
 
منبع: ایران ناز
اگر در شرایط و مکانی باشیم که نتوانیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، آیا می‌توانیم روی فرش یا لباس تیمم کنیم و نماز بخوانیم؟
اگر در شرایط و مکانی باشیم که نتوانیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، آیا می‌توانیم روی فرش یا لباس تیمم کنیم و نماز بخوانیم؟

پاسخ: با وجود خاک و ریگ و کلوخ و سنگ نمی‌شود بر فرش و لباس تیمم کرد.

اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، اگر بتواند باید با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند و برخاک تیمم کند. اگر نتواند این کار را بکند، باید با گرد و غبارى که در فرش و لباس و مانند این¬هاست، تیمم نماید. اگر غبار در لاى لباس و فرش باشد، تیمّم به آن صحیح نیست، مگر آن که اول دست بزند تا روى آن غبار آلوده شود، بعد تیمّم کند. چنانچه گرد و غبار پیدا نشود، باید به گِل تیمم نماید. طبق نظر آیت الله سیستانی تیمم بر گِل بر تیمم بر گرد وغبار مقدّم است.

اگر گِل پیدا نشود، به نظر آیات عظام: خامنه‌ای و مکارم بنا بر احتیاط باید نماز را بدون وضو و تیمم بخواند و بعداً قضایش را با وضو (اگر غسل به گردن داشته با غسل) بخواند. به نظر آیات عظام: سیستانی، وحیدخراسانی و شبیری زنجانی خواندن نماز به احتیاط مستحب است و باید بعد قضای نماز را بخواند.
 
منبع: ایران ناز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید