۲۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۳
۰

خطر اخراج فدراسیون و محرومیت باشگاه‌ها

پارسینه: با اصلاح فرآیند جرایم انضباطی از سوی کمیته انضباطی فیفا، باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال ایران در صورت بی‌توجهی با مشکلات بزرگ و عدیده‌ای مواجه خواهند شد.

باشگاه‌ ها باید احتیاط کنند و در هنگام عقد قرارداد با بازیکنان خارجی حساسیت بیشتری به خرج دهند زیرا اخیراً قوانین نقل و انتقالات فیفا بصورت قابل توجه ای به نفع بازیکنان تغییر کرده است؛ به خصوص قانون جدید ٢٤ دوم که به واسطه این قانون به نهادهای قضایی فیفا مانند کمیته حل اختلاف و کمیته تعیین وضعیت بازیکنان این قدرت داده شده تا بصورت مستقیم جرایم انضباطی برای بازیکن یا باشگاه که تصمیمات مالی صادر شده از طرف این نهادها را رعایت نکنند، اعمال کنند. در واقع دیگر لازم نیست مطابق قوانین قبلی طرف طلبکار به کمیته انضباطی فیفا مراجعه و درخواست اعمال جریمه انضباطی برای عدم پرداخت تصمیمات مالی کند. این تغییرات جدید تنها شامل پرونده های مالی خواهد بود که از روز جمعه ١١ خرداد ( اول جون ۲۰۱۸) در فیفا گشوده خواهد شد.

با توجه به حجم بالای پرونده های انضباطی قبلی در کمیته انضباطی و به منظور هم راستا کردن فرآیند اعمال جرایم انضباطی با تغییرات جدید، کمیته انضباطی فیفا اقدام به تفسیری جدید از ماده ٦٤ آیین نامه انضباطی فیفا کرده و فرآیند قبلی اعمال جرایم انضباطی که در ادامه این گزارش توضیح داده خواهد شد را اصلاح کرده است.

ماده ٦٤ آیین نامه انضباطی فیفا بیان می دارد:

۱. هر شخصی که از پرداخت تعهد مالی (بصورت کلی یا بخشی از آن) به شخص دیگر (بازیکن، مربی یا باشگاه) یا فیفا امتناع کند حتی اگر چه برای پرداخت این تعهدات از طرف یک نهاد و یا کمیته فیفا یا دادگاه عالی ورزش دستور پرداخت داده شده (در مورد تصمیمات مالی) یا هرکسی که از اجرای تصمیمات دیگر غیر مالی که توسط یک نهاد و یا کمیته فیفا و یا دادگاه عالی ورزش صادر شده است امتناع کند:

الف: برای عدم رعایت این تصمیم صادر شده جریمه خواهد شد.

ب: از طرف نهادهای قضایی فیفا به وی مهلت زمانی نهایی داده خواهد شد تا تعهدات مالی خود را پرداخت یا تصمیمات غیر مالی صادر شده را رعایت کند.

ج: اخطار و اطلاع داده می شود که در صورت عدم رعایت تصمیمات اتخاذ شده در مهلت زمانی داده شده از باشگاه مورد نظر کسر امتیاز خواهد شد یا به دسته پایین تر منتقل می شود؛ ممنوعیت از نقل و انتقال نیز ممکن است در نظر گرفته شود. ( فقط برای باشگاه ها)

د: اخطار و اطلاع داده می شود که در صورت عدم رعایت تصمیمات اتخاذ شده از طرف فدراسیون مربوطه در مهلت زمانی داده شده جرایم انضباطی بیشتری در نظر گرفته خواهد شد؛ همچنین ممکن است فدراسیون مربوطه از رقابت های فیفا اخراج شود.

۲. اگر یک باشگاه به مهلت زمانی نهایی داده شده بی اعتنایی کند از فدراسیون مربوطه خواسته می شود تا جرایم انضباطی در نظر گرفته شده برای باشگاه مربوطه را اجرا کند.

۳. اگر امتیاز کسر شود، این کسر امتیاز باید متناسب با بدهی باشد.
فرآیند قبلی اعمال جرایم از طرف کمیته انضباطی فیفا

۱. کمیته انضباطی فیفا یک جریمه مالی برای طرف بدهکار و یک مهلت زمانی مشخص جهت پرداخت جریمه بصورت مکتوب برای طرف بدهکار در نظر می گیرد. همچنین به طرف بدهکار (اگر باشگاه باشد) اعلام می کند که در صورت عدم پرداخت در مهلت زمانی مشخص شده و در صورت درخواست طرف طلبکار از باشگاه کسر امتیاز می شود.

۲. اگر باشگاه بدهکار از رعایت تصمیم فیفا در مهلت زمانی مشخص شده، امتناع کند در صورت درخواست طرف طلبکار دبیرخانه کمیته انضباطی فیفا از فدراسیون مربوطه بصورت مکتوب درخواست اجرای اعمال جریمه کسر امتیاز را می کند.

۳. اگر تعهد مالی مربوطه بعد از اجرای جرایم فوق الذکر هنوز از طرف باشگاه بدهکار پرداخت نشده باشد در صورت درخواست طرف طلبکار پرونده مربوطه دوباره به کمیته انضباطی فیفا به منظور دستور اجرا به لیگ پایین تر فرستاده خواهد شد.
فرآیند جدید اعمال جرایم از طرف کمیته انضباطی فیفا

کمیته انضباطی فیفا تصمیم گرفته تا به منظور رعایت بهتر تصمیمات نهادهای فیفا و بخصوص ترغیب باشگاه های بدهکار جهت انجام سریع تعهدات مالی خود، فرآیند قبلی اعمال جرایم انضباطی را تا حدی بهبود بخشد و تفسیر جدیدی از ماده ٦٤ آیین نامه انضباطی ارائه دهد. تغییر عمده این فرآیند در واقع تفسیر جدید از بند ٢ ماده ٦٤ آیین نامه انضباطی فیفا است؛ یعنی "اگر یک باشگاه به مهلت زمانی نهایی داده شده بی اعتنایی کند از فدراسیون مربوطه خواسته می شود تا جرایم انضباطی در نظر گرفته شده برای باشگاه مربوطه را اجرا کند".

۱. کمیته انضباطی فیفا مانند قبل بند ١ ماده ٦٤ آیین نامه انضباطی فیفا را اجرا می کند یعنی یک جریمه مالی برای طرف بدهکار و یک مهلت زمانی مشخص جهت پرداخت جریمه بصورت مکتوب به طرف بدهکار ارسال می کند. همچنین به طرف بدهکار اخطار می دهد که در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر جرایم انضباطی مانند کسر امتیاز یا ممنوعیت از پنجره نقل و انتقالات اعمال خواهد شد.

۲. اگر مبلغ مربوطه در مهلت مقرر بطور کامل پرداخت نشود، فدراسیون مربوطه باید بررسی کند که آیا تصمیم فیفا در مهلت مقرر رعایت شده یا خیر و در صورت عدم رعایت، فدراسیون باید بصورت اتوماتیک کسر امتیاز یا ممنوعیت نقل انتقالات را برای ثبت بازیکن جدید برای یک پنجره یا بیشتر اعمال کند.

لازم به ذکر است چون در متن قانون اصطلاح "و یا" آورده شده است، در واقع این در اختیار فدراسیون مربوطه است که یا کسر امتیاز یا ممنوعیت از پنجره نقل و انتقالات یا هر دو جرایم را بطور همزمان اعمال کند.

۳. بعد از اینکه تمامی جرایم ورزشی شامل کسر امتیاز و ممنوعیت از پنجره نقل و انتقالات اعمال شد و هنوز تعهدات مالی بطور کامل از طرف باشگاه پرداخت نشد، طرف طلبکار ممکن است بصورت مکتوب از کمیته انضباطی فیفا درخواست نماید تا در صورت ممکن جرایم بیشتری از قبیل سقوط به دسته پایین تر لیگ را برای باشگاه بدهکار مربوطه اعمال کند.
اعمال جرایم ورزشی در قالب فرآیند جدید

الف: کسر امتیاز
فدراسیون مربوطه لازم است تا جریمه کسر امتیاز از باشگاه مربوطه را بطور اتوماتیک از اولین روزی که از انقضای مهلت مقرر شده جهت پرداخت می گذرد اعمال کند مگر اینکه باشگاه بدهکار شواهد یا مدارکی دال بر اثبات پرداخت جریمه و تعهدات مالی خود قبل از انقضا مهلت مقرر هم به دبیرخانه کمیته انضباطی فیفا و هم به فدراسیون مربوطه ارائه کند. در این حالت رسید پرداخت حتما باید به تایید طرف طلبکار برسد.

در صورت انقضای مهلت نهایی پرداخت، حتی اگر باشگاه بدهکار پرداخت خود را انجام دهد باز هم باید جریمه کسر امتیاز اعمال شود و قابل صرفنظر کردن نیست.

اگر جریمه کسر امتیاز را بخاطر اینکه چون مهلت نهایی پرداخت بعد از آخرین بازی لیگ فصل جاری تمام خواهد شد نتوان اجرا کرد، فدراسیون مربوطه باید جریمه کسر امتیاز را در ابتدای لیگ بعدی اعمال کند.

اگر فدراسیون مربوطه از اعمال اتوماتیک جرایم ذکر شده امتناع کند و مدارکی دال بر اعمال کسر امتیاز به دبیرخانه کمیته انضباطی فیفا ارسال نکند یا مدارکی را به نادرست مبنی بر اعمال کسر امتیاز به دبیرخانه کمیته انضباطی ارسال نماید، پرونده انضباطی علیه فدراسیون که ممکن است منجر به اخراج فدراسیون از تمامی مسابقات فیفا شود، باز خواهد شد.

لازم به ذکر است مورد فوق تا حدی در متن دستورالعمل فیفا گنگ نوشته شده ولی مفهوم کلی آن این است که فدراسیون مسئول اعمال جریمه انضباطی است و شواهد و مدارک دال بر اعمال جریمه را باید به فیفا ارسال کند در غیر اینصورت از طرف فیفا خود جریمه خواهد شد.
ممنوعیت از پنجره نقل و انتقالات:

ممنوعیت از پنجره نقل و انتقالات بصورت اتوماتیک توسط دبیرخانه کمیته انضباطی فیفا در صورتی که باشگاه بدهکار نتواند در مهلت مقرر مبلغ جریمه و تعهدات مالی خود را پرداخت کند در سامانه TMS فیفا از روز بعد از انقضا مهلت مقرر پرداخت اعمال می‌شود. فدراسیون مربوطه هم لازم است این ممنوعیت را برای نقل و انتقالات داخلی اعمال کند.

در این راستا، باشگاه بدهکار تنها در صورت پرداخت کامل بدهی و تایید رسید پرداخت از طرف طلبکار قادر خواهد بود با مجوز دبیرخانه کمیته انضباطی و از پنجره نقل و انتقالات بعدی به ثبت بازیکن جدید اقدام کند.

اگر فدراسیون مربوطه از اعمال اتوماتیک جرایم ممنوعیت از پنجره نقل و انتقالات امتناع کند و مدارکی دال بر اعمال این ممنوعیت ارسال نکند یا به نادرستی به دبیرخانه کمیته انضباطی ارسال کند، پرونده انضباطی علیه فدراسیون که ممکن است منجر به اخراج فدراسیون از تمامی مسابقات فیفا شود، باز خواهد شد.

توافق فی مابین جهت تسویه حساب و برنامه پرداخت در طول فرآیند اعمال جرایم انضباطی

اگر طرفین دعوی به یک توافق فی مابین جهت تسویه حساب یا برنامه پرداخت بدهی در زمان مهلت مقرر پرداخت از طرف کمیته انضباطی برسند، پرونده انضباطی مربوطه در این صورت بصورت اتوماتیک بسته خواهد شد و در صورت هرگونه نقض توافق ایجاد شده، طرف متضرر باید یک دعوی جدید در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان یا کمیته حل اختلاف فیفا بسته به نوع پرونده یا در یک نهاد قضایی صالحه توافق شده در متن توافق دو جانبه باز کند.

در واقع این تغییر آخر، یک پیام واضح به بازیکنان طلبکار دارد که به هیچ عنوان بعد از اعلام رأی پرداخت از طرف کمیته انضباطی وارد توافق جهت تسویه با باشگاه بدهکار نشوند چون در صورت توافق پرونده انضباطی مذکور مختومه و در صورت نقض توافق از طرف باشگاه، بازیکن باید پرونده جدیدی برای این نقض توافق باز کند و این پروسه زمان بر خواهد شد.

تمامی تغییرات در فرآیند جدید اعمال جرایم انضباطی از تاریخ ٢٣ می ۲۰۱۸ ( ۲ خرداد) برای تمامی پرونده های انضباطی و فارغ از زمان گشایش پرونده در فیفا اجرا شد. یعنی در واقع بار مسولیت اجرای جرایم انضباطی از تاریخ ٢٣ می از کمیته انضباطی فیفا به فدراسیون کشورها جهت اعمال جرایم انتقال داده شده و لازم است فدراسیون های مربوطه یک فرآیند داخلی کارا جهت اعمال این جرایم به اجرا بگذارند چرا که در صورت عدم اجرای درست جرایم انضباطی خاصی از جمله اخراج از مسابقات فیفا شامل حال فدراسیون های مربوطه می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2