بسیاری از کشورهای جهان علیه داعش فیلم ساختند و وظیفه فرهنگی خود را انجام دادند.
۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
۰


بسیاری از کشورهای جهان علیه داعش فیلم ساختند و وظیفه فرهنگی خود را انجام دادند.


{*ticket:47634*}