عکس:همدردی یک آهو با غاز همسر از دست داده
نظرات
غریبه
ما که نفهمیدیم چطوری عکاس به این استنتاج منطقی رسیده
علی
شاید این عکس را از دو زاویه گرفته اند و میگویند همدردی. شاید گذر می نموده و چگونه از بین متغیرهای زیاد این گزینه و عنوان را مطرح نموده اید؟
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2