شماره 24 بهمن ماه 1324 روزنامه آذربایجان ،ارگان فرقه دموکرات/.عکسی از استالین با تیتر...بویوک ئولکه نین ،بویوک رهبرینین ،بویوک نطقی...نطق بزرگ رهبر بزرگ ،کشوری بزرگ..
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶
۳
شماره 24 بهمن ماه 1324 روزنامه آذربایجان ،ارگان فرقه دموکرات/.عکسی از استالین با تیتر...بویوک ئولکه نین ،بویوک رهبرینین ،بویوک نطقی...نطق بزرگ رهبر بزرگ ،کشوری بزرگ..
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
بعد از جنگ جهانی دوم ،شوروی نماد آزادی خواهی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی بودو برای اکثر کشورهای جهان سوم محبوب وجذاب بود.
در کشور ما هم خیل عظیمی از دانشگاهیان و جوانان افکار چپی داشته اند.
بغ بغو
شوروی وازادیخواهی ؟ کوسه وریش پهن / کمونیسم خیل عظیمی از سرمایه های انسانی ایران را نابود کرد
شمل
سمبل ایدوئولوژی و نماد کسانی که میخواستند جهان را بهشت کنند ولی .. زدندکلامش مملواز نفرت وخصومت وغرب ستیزی وتحکم بود
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید