۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰
۰
_ در سابـقـه زنـدگي ايـن افـراد اغلـب انضباط سخـت در دوران کودکي را مي تـوان کشف کـرد . عموما عقيـده بـر ايـن است که سخت گيـري پـدر و مادر در آموختن زودهنگام رفتارهاي شايسته اجتماعي و از جمله کنتـرل کامل ادرار و مدفـوع تـا پيش از دو سالگي ، از عوامل ايجاد شخصيـت وسواسي است .                                                                                                                                                                                                                  
 بـرخي عقـيـده دارنـد که رفتـارهاي دفاعـي ناخودآگاه عليـه تمايل بـه بي نظمي و بي بـرنامگي و کثيـف بودن است . چنيـن پـنداشته مي شود که فـرد با توسل به رفتارهاي تشريفاتي ، وسواس خود را در برابـر اضطراب شديـد و مـزمـن حفظ مي کنـد و منـش هاي وسواسي ، سدي در بـرابـر انگيزه هاي تهاجمي و پرخاشگري و احساس گناه ناخودآگاه هستند .                                
 اين بيماران در ميان ساير مبتلايان اختلال شخصيت،مستثني هستنـد و اغلب با آگاهي از مشکل خود بـه درمان مي پـردازنـد . با روان درماني طولاني و پيچيـده و نيـز رخي داروهاي جديـد ، امکان کنترل اين اختلال فراهم آمده است .
_ در سابـقـه زنـدگي ايـن افـراد اغلـب انضباط سخـت در دوران کودکي را مي تـوان کشف کـرد . عموما عقيـده بـر ايـن است که سخت گيـري پـدر و مادر در آموختن زودهنگام رفتارهاي شايسته اجتماعي و از جمله کنتـرل کامل ادرار و مدفـوع تـا پيش از دو سالگي ، از عوامل ايجاد شخصيـت وسواسي است .                                                                                                                                                                                                                  
 بـرخي عقـيـده دارنـد که رفتـارهاي دفاعـي ناخودآگاه عليـه تمايل بـه بي نظمي و بي بـرنامگي و کثيـف بودن است . چنيـن پـنداشته مي شود که فـرد با توسل به رفتارهاي تشريفاتي ، وسواس خود را در برابـر اضطراب شديـد و مـزمـن حفظ مي کنـد و منـش هاي وسواسي ، سدي در بـرابـر انگيزه هاي تهاجمي و پرخاشگري و احساس گناه ناخودآگاه هستند .                                
 اين بيماران در ميان ساير مبتلايان اختلال شخصيت،مستثني هستنـد و اغلب با آگاهي از مشکل خود بـه درمان مي پـردازنـد . با روان درماني طولاني و پيچيـده و نيـز رخي داروهاي جديـد ، امکان کنترل اين اختلال فراهم آمده است .
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید