۱۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۱

برای دانلود روی شماره ها کلیک کنید...

 1

یک دو سه چهار پنچ شیش
همه با هم پیش
به سوی فردایی
خوب و بهتر پیش.
می‌خواند ما را بانگی دل‌نشین
می‌گوید ما را غافل منشین
یک دو سه چهار پنچ شیش پیش.

2

خورشید خندید
صبح شده باز
پاشو پاشو
کودک ناز
کی می‌رقصه
حاجی فیروز
کی می‌خنده
عمو نوروز
چله‌چله‌ها برمی‌گردن
مژده می‌دن عید نوروز.

3

سوار اسب زردم
می‌چرخم و می‌گردم
چرخ و فلک تند می‌ره
بالا و پایین می‌ره
آخ داره می‌ره حالا پایین
می‌رسه یواش به زمین
اما به سوی هوا دوباره می‌ره بالا.

4

تو که ماه بلند آسمونی
منم ستاره می‌شم دورتُ می‌گیرم
اگه ستاره بشی دورمُ بگیری
منم ابر می‌شم روتُ می‌گیرم
اگه ابر بشی رومُ بگیری
منم بارون می‌شم چیک چیک می‌بارم
اگه بارون بشی چیک چیک بباری
منم سبزه می‌شم سر در می‌آرم
تو که سبزه می‌شی سر در میاری
منم گل می‌شم و پهلوت می‌شم
تو که گل می‌شی و پلهوم می‌شینی
منم بلبل می‌شم چهچه می‌خونم.

5

ترن را ببین
از پشت پنجره که نشستی گوش کن
می‌زنه سوت بلندی چنین…
ترن تند می‌ره
از توی تونل الان می‌آد بیرون
تو سرپایینی سرعت می‌گیره…
ترن درازه
دودش هوا می‌ره تا بالای ابرا
مثل اسب سیاهی می‌تازه…

6

ای زنبور طلایی
نیش می‌زنی بلایی
پاشو پاشو بهاره
گل وا شده دوباره.
کندو داری تو صحرا
سر می‌زنی به هر جا
پاشو پاشو بهاره
عسل بساز دوباره.

7

توپ سفیدم قشنگی و نازی
حالا من می‌خوام برم به بازی
بازی چه خوبه با بچه‌های خوب
بازی می‌کنیم با یه دونه توپ
چون پرت می‌کنم توپ سفیدم را
از جا می‌پره می‌ره تو هوا
قل قل می‌خوره تو زمین ورزش
یک و دو و سه و چهار و پنچ و شش.

8

یه روز یه آقا خرگوشه
رسید به یه بچه موشه
موشه دوید تو سوراخ
خرگوشه گفت آخ
«وایسا وایسا کارت دارم
من خرگوشه بی‌آزارم
بیا از سوراخت بیرون
نمی‌خوای مهمون»
یواش موشه اومد بیرون
یه نگاهی کرد به مهمون
دید که گوشاش درازه
دهنش بازه
«شاید می‌خواد بخورتم
یا با خودش ببرتم
پس می‌رم پیش مامانم
آن‌جا می‌مانم»
مادر موشه عاقل بود
زنی باهوش و کامل بود
یه نگاهی کرد به خرگوش
گفت به بچه موش
«نترس جونم اون مهمونه
خیلی خوب و مهربونه
پس برو پیشش سلام کن
بیارش خونه».

9

ما کودکان
نونهالان
همه با هم
شاد و بی‌غم
می‌نوازیم
می‌سراییم
نمی‌مانیم بی‌کار.
با ترانه
شادمانه
می‌پریم ما
می‌دویم ما
گل می‌کاریم
شعر می‌خوانیم
نمی‌مانیم بی‌کار.

10

تبل بزرگم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده:
«بوم بوبو بوم بوبو بوم بوبو بوم بوبو بوم بوم بوم».
ویولونی دارم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
«دیریری دیریری دیریری دیریری دی ری ری».
شیپوری دارم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
«دودورو دودورو دودورو دودورو دو دو دو».
پیانویی دارم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
«دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ دنگ دنگ».
اسب سفیدم خیلی قشنگه
وقتی که راه می‌ره این‌جور صدا می‌ده
«پیتیکو پیتیکو پیتیکو پیتیکو پی تی کو».
اما تفنگم توش یه فشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
بنگ!

11

همه جا هر جا گرگا می‌شن پیدا
بپا بپا گرگا هستن هر جا
اما بدون ترس از گرگا بی‌جا
چون که می‌شه پیروز شد بر گرگا.

12

قوقولی قو قو خروس می‌خونه
صبح شده چشماتُ وا کن.
بپوش لباساتُ که خیلی دیره
کفشاتُ زودی به پا کن.
می‌رقصد از شادی کودک زیبا
می‌ره به سوی دبستان.
می‌بوسه صورت مامان و بابا
می‌ره به سوی دبستان.

13

خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا رو می‌دانم
خنده کنم من
دست بزنم من
پا بکوبم من
جوانم.
در دلم غمی ندارم زیرا هست سلامت جانم
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم.
بیایید باهم بخوانیم
ترانه‌ی جوانی را
عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم.
گل بریزم من
از روی دامن بر روی خرمن
شادانم.

14

بابابزرگ چه پیره
الهی هیچ‌وقت نمیره
عینک داره با عصا
قصه می‌گه با ادا
خوشحاله مثل بنده
با ریش سفیدش می‌خنده.
دست می‌کنه تو سینی
به من می‌ده شیرینی
خوشحاله مثل بنده
با ریش سفیدش می‌خنده.

15

تو دنیا در هرجا می‌خونه بلبل
شهر و ده پر شده از بوی سنبل
این مرد خوب و خوش‌مزه حاجی فیروزه
می‌خونه و مژه می‌ده عید نوروزه.
سال نو ماه نو مژده می‌آره
عید اومد عید اومد فصل بهاره
عید نوروز ما همه خوشحال و خندان
مبارک بادا عید ما امسال و هر سال.

16

یه گربه‌ی ملوسی داشتم
که اونُ خیلی دوست می‌داشتم
گربه‌ی کوچکم قشنگ بود
رنگش مثل پلنگ بود
با پاهای کوتاهش می‌دوید
هی می‌دوید
تا صدایش می‌کردم
زودی می‌شنید.
نام گربه‌ام پلنگی بود
چه قدر گربه‌ی قشنگی بود
یه روزی گربه‌ی مززی
رفت به دنبال بازی
هرچه صدایش کردم
باز نیامد
هوا که تاریک شد
از رو دیوار آمد.

17

پاشو پاشو خورشیدُ نگاه کن
پاشو پاشو آفتابُ صدا کن.
پاشو پاشو لباستُ بپوش
پاشو پاشو آماده شو بکوش.
حرف منُ گوش کن
خوابُ فراموش کن
زنده کن با ورزش دل و جان.
ای کودک زیبا
زودتر پاشو از جا
نیرو بخشد ورزش به انسان.

18

خانوم خانوما
«بله»
مرغ ما اون‌جاست
«بله»
چند تخم کرده
«سی‌صد تا، سی‌صد تا، سی‌صد تا»
سی‌صد تا!!!
تخمش کو
«حنا شد»
حنا کو
«دست عروس»
عروس کو
«توی حموم»
حموم کو
«خراب شد، خراب شد، خراب شد، خراب شد، خراب شد»
خراب شد!!!
آبش کو
«شتر خورد»
شتر کو
«پشت کوه»
کدوم کوه
«کوه قاف، کوه قاف، کوه قاف»
کوه قاف!

19

گرگ سیاهی در نیمه‌های شب
رفته آهسته به سوی گوسفندان
بره‌ها در خواب آرامی بودن
در پناه شبان مهربان.
ناگهان سگ گله بیدار شد
از وجود گرگه خبردار شد
کرد واق و واق، واق و واق، واق و واق واق
یکهو بیدار شد از خواب آن شبان
با ظربه‌ی چوب خود زد به گرگه
شد ز کار خود گرگه پشیمان.

20

رو رو
با قایق
در مسیر آب
پارو زن شادی کن، پارو زن شادی کن
سوی من بشتاب.

21

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده
تو رخت خواب مخمل آبی خوابیده
یه روز مامان رفته بازار اونُ خریده
قشنگ‌تر از عروسکم هیچ‌کس ندیده.
عروسک من
چشماتُ وا کن
وقتی که شب شد
اون وقت لالا کن
بیا بریم توی حیاط با من بازی کن
توپ بازی و شن بازی و طناب بازی کن.

22

خروسه می‌گه قوقولی قوقو
سلاملکم آقا کوچولو.
افتاده تو حوض یه دونه هلو
هلو هلو برو تو گلو.

23

من صبح زود پا می‌شم
دست و رو را می‌شویم
به مامان و بابا جون
سلاملک می‌گویم.
پاکیزه‌ام مثل گل
خوب و ملوس و تپل
به به چه قدر قشنگم
می‌گویم و می‌خندم.

24

با شیر آب بازی نکن
نگا تو مثل موش شدی
نازی شیطون و بلا
چه قدر تو بازی‌گوش شدی.
خوبه از من یاد بگیری
ببین دارم گل می‌کشم
مداد زرد من کجاست
می‌خوام یه بلبل بکشم.

25

هنگامی که سرمای شب می‌لرزاند جنگل را
هنگامی که سکوت شب در کوه‌سار باقی‌ست.
ای شکارچی شکار کن
بدو اطرافُ بپا
شاید سکوت جنگل
با بخت تو در هم آمیزد
برگردی فاتح.
اگر بختت یاری نکرد
هرگز مشو ناامید
از جیب خود کمک بگیر
خرگوشی بخر.
رو کن ما رو به شهرت
بکن فیس و افاده
از بهره این شکار خود
بی‌ترس و بی‌خجالت ای صیاد مهار.

26

تو قفسای باغ وحش
حیوونای رنگارنگ
پرنده‌های کوچولو
میمون و شیر و پلنگ
میمونه شکلک می‌سازه
مردمُ خوشحال می‌کنه
با یه دونه توپ کوچیک
تنهایی فوتبال می‌کنه.
نگا کن او خرسَ رو
وایساده روی دو پا
خرگوشَ رو نگا کنین
هی می‌پره تو هوا
طاووسَ رو نگا کنین
چه خوشگل و قشنگه
چترشُ هی باز می‌کنه
ناز و خوش‌آب و رنگه.

27

دس دس دسی
بابا جون می‌آد
صداش توی دالون می‌آد
بابا جونم با مهمون می‌آد
با چهره‌ی خندون می‌آد.
دس دس دسی
مامان جون می‌آد
صداش توی ایوون می‌آد
توی حیاط هی بارون می‌آد
صداش توی ناودان می‌آد.

28

آهای آهای ای گرگه
اون رودخونه بزرگه
آبش خیلی زیاده
نمی‌شه رفت پیاده
باید که دست به کار شی
روی چیزی سوار شی
اگر کسی ببینه
سر دمبتُ می‌چینه.
یک سیب و یک گلابی
یک کاسه لاعابی
یک موش و یک تله موش
یک گربه و دو خرگوش
یه ماه و یه ستاره
عید اول بهاره.
اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پسون
گاوشُ بردن هندسون
یک زن کردی بسون
اسمشُ بذار عم‌قزی
دور کلاش قرمزی
دور کلاش قرمزی.
هاچن واچین
یه پاتُ ور چین.

29

لای لای لای لای عروسم
ای عروس ملوسم
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.
وقت خوابت رسیده
خورشید خانم خوابیده
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.
ساکت بچه‌ها جونم
نازی رو می‌خوابونم
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.
نازی جونم خوابیده
مهتاب به روش تابیده
بخواب بخواب نازی جون
چشم سیاتُ قربون.

نظرات
ناشناس
اینکه آلبومش بیشتر از مهستیه
Pharme806317
Hello! egcedcd interesting egcedcd site! I'm really like it! Very, very egcedcd good!
علیرضا
با سلام وخسته نباشید.شماره۱۳ را خواستم دانلودکنم نشد.اگه امکان داره بفرستید ایمیلم.خیلی متشکرم
علیرضا
با سلام وخسته نباشید.شماره۱۳ را خواستم دانلودکنم نشد.اگه امکان داره بفرستید ایمیلم.خیلی متشکرم
fafa
ممنون
ولی اگه همه ی آهنگارو تو یک فایل زیپ برای دانلود بذارین بهتر نیست؟؟
اینجوری هم هجمش کم تر میشه هم راحت تر دانلود میشه ^^
لطفا این کارو بکنین
fafa
ممنون
ولی اگه همه ی آهنگارو تو یک فایل زیپ برای دانلود بذارین بهتر نیست؟؟
اینجوری هم هجمش کم تر میشه هم راحت تر دانلود میشه ^^
لطفا این کارو بکنین
ناهید
سلام
ببخشید من اصلا نتونستم دانلود کنم همش میرفتم تو صفحه 4share و هر دکمه دانلود میزدم نمیشد.
سبا
من هم همین مشکل داشتم اصلا نتونستم دانلود کنم ممکنه به ایمیلم ارسال کنید.

با تشکر
Skyrim
من زیاد پست نمیذارم ولی این و دیگه باید حتما یه تشکر می کردم،عالی بود.ممنون.
بهار
باسلام و تشکر
آیا امکان ارسالش به ایمیل وجود دارد؟
برزین
با عرض سلام منن نتونستم دانلود کنم امکان ارسال به ایمیل هست؟
محمد
با عرض سلام و خسته نباشید اصلا نتونستم دانلود کنم ممنون میشم بگید از چه طریقی میتونم آهنگ های خانم یاشار رو دریافت کنم
محمد
با عرض سلام و خسته نباشید اصلا نتونستم دانلود کنم ممنون میشم بگید از چه طریقی میتونم آهنگ های خانم یاشار رو دریافت کنم
معصومه
باعرض سلام...من نتونستم دانلودکنمیشه لطف کنیدبه ایمیلم بفرستید....شماره 21رو.....
مچکرم........................
مهسا
سلام میشه لطفا شماره 13رو برام بفرستین ممنون میشم نتونستم دانلود كنم
ندا
با سلام
لطفا همه آهنگ ها رو بفرستید بع ایمیلم من نتونستم دانلود کنم همش میره 4شر
میخوامشون.
تشکر
نسیم
سلام
منم هر کاری کردم نتونستم دانلود کنم.
لطفا بگین چیکار کنم.
عاشق تک تکشونم، می خوام پسرمم گوش کنه.
مریم
سللم من مربی تئاتر کودکان هستم ومی خوام بچه ها آهنگ شماره یک رو با هم بخوانند اما اصلا راهی برای دانلود کردن پیدا نکردم اگه ممکنه به ایمیلم بفرستید لطفا خواهش مس کنم تند تند بفرستید چون من خیلی عجله دارم لطفا خواهش می کنم مرسی ممنون
مریم
سلام من اصلا نتونستم دانلود بکنم ممنونتون میشم واسم ایمیل کنید لطفا
مرجان
اين آهنگا من و برد به پنج سالگيم، اشكم و درآورد! شديدا نوستاروژيك بود:(
یلدا
سلام من همه اهنگارو میخوام ولی دانلود نمیشه.لطفا توضیح بدید چطور دانلود کنم.و یا اگه امکانش هست واسم ایمیل کنید لطفا تشکر
لیلا
سلام من همه آهنگها را می خوام ولی نتونستم از هیچ طریقی دانلود کنم، لطفا منو راهنمایی کنید یا آهنگها را برام ایمیل کنید. مرسی
anna
منم نتونستم دانلود کنم امکانش هست ای میل بشه؟
anna
منم نتونستم دانلود کنم امکانش هست ای میل بشه؟
علي
هر کاری کردم دانلود نمیشه به ایمیلم بفرستید باتشکر.
علي
بسيارعالي است.دركارتان موفق باشيد.
لوییز
سلام منم نتونستم دانلود کنم فکر کنم کلا سر کاری هست
عابديني
سلام. من همه آهنگهارو مي خوام اما متاسفانه دانلود نمي شن. اگه بفرستيد براي ايميلم ممنون مي شم.
مدیسا
منم.نتونستن دانلود کنم...میشه برام ایمیلشون.کنین؟؟
ستاره محمدی
سلام. من هر کاری کردم نتونستم دانلود کنم لطفا اگه امکان داره یا راهنماییم کنید یا اینکه به ایمیلم بفرستین البته من همه ی اهنگاشو میخام..اگه بشه ممنونتونم..ولی خاهشا بشه ..مسیییی
سمیرا
سلام.منم نمیتونم دانلود کنم.خواهشا زحمت بکشین ایمیل کنین
لیلا
سلام منم نتونستم اهنگ هارو دانلود کنم وهمه اهنگ هارو می خواستم اگه لطف کنید به میلم بفرستید ممنون می شم
عاطفه
سلام.لطفا برا منم همه آهنگا رو میل کنید. خودم هرکاری کردم نشد.منتظرممممم
محبوبه شهریاری
سلام.روزتون بخیر...متاسفانه نمیشه این ترانه های زیبای کودکانه رو دانلود کرد...میشه ایمیلش کنید...ممنون میشم..۵ ماهه باردارم و می خوام این ترانه های زیبا رو برای دلبندم بزارم و گوش بدیم
سمی
با دانلود منیجر میشه از همون سایت 4sharedدانلوذ کرد
سحر
سلام منم متاسفانه نتونستم دانلود کنم اگه امکان داره به ایمیل منم بفرستید
sadegh
دوست عزیز لطفا راهنمایی کنید از چه طریق دانلود کنیم.
ممنون
مینا
سلام و خسته نباشید.لطف می کنید برای ایمیل کنید
اسفندیار
دانلودنمیشه به ایمیلم لطفابفرستید
Wall.e
وای آخ جون آهنگ های مهد کودکم
مرسی مرسی مرسی عاشقتونم.
فقط هر کاری کردم دانلود نشد.help me
میتونید ایمیل کنید برام همشو؟
مرسییی منتظرم زیاااااد
هادی
دانلود نمیشه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2