۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۸
۰
خراسان در ستون ویژه‌های خود نوشت: در حالي که پانزدهمين اجلاس وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز ١٢ آبان ماه در تهران برگزار مي شود و از مدتها قبل، فعاليت هاي اجرايي مربوط به اين اجلاس مهم در حال انجام است، بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، وزارت نفت درخواست خود براي اخذ مجوز از هيئت دولت براي برگزاري اين اجلاس را 13 مهرماه به کابينه ارائه کرده و هيئت وزيران نيز در جلسه مورخ ۲۱ مهرماه اجازه برگزاري اين اجلاس را به اين وزارتخانه داده است و علت تاخير در ارائه درخواست و قانوني بودن مبالغ هزينه شده پيش از صدور مجوز، وضعيتي مبهم دارد.
خراسان در ستون ویژه‌های خود نوشت: در حالي که پانزدهمين اجلاس وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز ١٢ آبان ماه در تهران برگزار مي شود و از مدتها قبل، فعاليت هاي اجرايي مربوط به اين اجلاس مهم در حال انجام است، بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، وزارت نفت درخواست خود براي اخذ مجوز از هيئت دولت براي برگزاري اين اجلاس را 13 مهرماه به کابينه ارائه کرده و هيئت وزيران نيز در جلسه مورخ ۲۱ مهرماه اجازه برگزاري اين اجلاس را به اين وزارتخانه داده است و علت تاخير در ارائه درخواست و قانوني بودن مبالغ هزينه شده پيش از صدور مجوز، وضعيتي مبهم دارد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}