علیرضا حقیقی این عکس را منتشر کرد.
علیرضا حقیقی در طبیعت بهاری