اگر روزه دار با کار حرامی مثل استمنا، زنا، خوردن شراب و یا دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص) روزه خود را باطل کند، آیا کفاره جمع بر او واجب می‌شود؟
آیات عظام امام، وحید، نوری، مکارم، بهجت، فاضل، تبریزی: بنابراحتیاط واجب کفاره جمع دهد.

آیات عظام رهبری، سیستانی: کفاره جمع واجب نیست.

آیت الله صافی: کفاره جمع واجب است.

آیت الله شبیری: اگر به چیز حرامی مثل جماع حرام یا خوردن و آشامیدن حرام روزه خود را باطل کند، باید کفاره جمع دهد و اگر آن چیز حرام غیر از جماع و خوردن و آشامیدن باشد، کفاره تخییر کافی است و احتیاط مستحب آن است که کفاره جمع بدهد.

توجه: منظور از کفاره جمع آن است که دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند.


پی نوشت:

آیات عظام امام، نوری، مکارم، فاضل: عروة الوثقی، کتاب الصوم، فی کفارة الصوم، م. ۱، ۳. رهبری، اجوبة الاستفتائات، س. ۷۸۴، ۷۸۵. آیات عظام وحید، تبریزی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، م. ۱۰۰۹. آیت الله صافی، هدایة العباد، کتاب الصوم، م. ۱۳۱۹. آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، م. ۱۶۷۴. آیت الله بهجت، وسیلة النجاة، م. ۱۱۱۸. جامع احکام، رضوی، م. ۵۲۹.
 
 
 
 
 
منبع:انوارطاها