نفت وست تگزاس
 • پارسینه: قیمت نفت امروز ‌شنبه ۲۲ مهر ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز چهار‌شنبه ۱۹ مهر ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز ‌دوشنبه ۱۷ مهر ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز سه‌‌شنبه ۱۱ مهر ماه در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز ‌دوشنبه سوم مهر ماه در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز شنبه ۲۵ شهریور ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز چهار‌شنبه ۲۲ شهریور ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز پنج‌شنبه ۱۶ شهریور ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز چهار‌شنبه ۱۵ شهریور ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز سه‌شنبه ۷ شهریور ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه ۶ شهریور ماه در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.