محمود کریمی باز هم به دولت و مجلس تاخت!+ فیلم
{$sepehr_media_2096620_800_600}

محمود کریمی، مداح، برای بار چندم در مداحی خود عملکرد دولت و مجلس را مورد انتقاد قرار داد و در شب تولد امام رضا در شعر خود گفت:

«شادی ما، نه تأیید مجلسه، نه تأیید دولته، تولد امام رضاست.»

منبع:چند ثانیه