خشک کردن ماهی بر روی سوخو ۳۴ نیروی هوایی روسیه

خشک کردن ماهی بر روی سوخو 34 نیروی هوایی روسیه

 

خشک کردن ماهی بر روی سوخو 34 نیروی هوایی روسیه خبرساز شد.