تمسخر جو بایدن در شبکه عربستانی+ فیلم
{$sepehr_media_2035618_800_600}