لحظه کنده شدن چرخ هواپیما+ فیلم
{$sepehr_media_2035476_800_600}