پایان تلخ یک بازی کودکانه/ داغی که بر دل مادر ماند

 کشاورزان جسد این نوجوان را از داخل کانال پیدا کردند و تحویل پلیس دادند.

 

بیست و سوم شهریور هم دو برادر ۹ و ۱۳ ساله در این کانال غرق شدند.