محرم عبدی پور بعنوان مسئول تربیت بدنی قوه قضائیه انتخاب شد

 

 

شایان ذکر است عبدی پور پیش تر نایب رئیس قویترین مردان کشور بوده و سوابق قهرمانی در سطوح آسیا و کشور در ورزش های قدرتی را نیز دارد