تصویری از احمدمهرانفر و همسرش در شب ۴۵ سالگی
تصویری از احمدمهرانفر و همسرش در شب ۴۵ سالگی