ویدیو| پرتاب صندلی از طبقه پنجاهم به وسط بزرگراه
{$sepehr_media_541849_800_600}