شکستن روزه با خودارضایی چه حکمی دارد؟
شکستن روزه با خودارضایی چه حکمی دارد؟یکی از مبطلات روزه استمنا است. شکستن روزه با خودارضایی باعث باطل شدن روزه می‌شود و این خودارضایی کفاره روزه را نیز بر فرد واجب می‌کند.
خودارضایی یا استمنا یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود که طی آن فرد کاری می‌کند که مایع منی به صورت ارادی از بدنش خارج شود.

حکم شکستن روزه با خودارضایی
اگر کسی در هنگام روزه عمل خودارضایی را انجام دهد سبب باطل شدن روزه اش می‌گردد و باید کفاره روزه را بدهد. علاوه بر این غسل جنابت هم بر او واجب می‌شود.
ملاعبه (بازی) با همسر و نیز استمنا توسط همسر حرام نیست، اما اگر نزدیکی با همسر در ماه رمضان و در زمان روزه داری منجر به خروج منی شود، (اگر از عمد ملاعبه کنند تا منی خارج شود) روزه باطل است کفاره روزه نیز واجب می‌شود.
شکستن روزه با خودارضایی یا چیز حرام دیگر مثل اینکه آمیزش جنسی حرام (زنا، آمیزش با همسر در زمان حیض و…) یا استمنا باعث می‌شود که کفاره جمع (یعنى یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آن‌ها یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند این‌ها بدهد و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آن‌ها که ممکن است باید انجام دهد) بر او واجب شود.
در صورت شکستن روزه با خودارضایی نظر برخی از مراجع بر این عقیده است که باید کفاره جمع پرداخته شود.
لازم به ذکر است که شکستن روزه با خودارضایی مخصوص آقایان نیست و اگر خانمی نیز خودارضایی کند روزه اش باطل می‌شود.

نظر آیت الله سیستانی درباره شکستن روزه با خودارضایی

اگر کسی به قصد انزال، استمنا کند و انزال هم بشود روزه باطل می‌شود و بر او قضا و کفاره (روزه دو ماه پی در پی و یا اطعام شصت فقیر) واجب است.
اگر کسی استمنا کند و قصد انزال هم داشته باشد لیکن منی خارج نشود باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه بگیرد و علاوه بر آن قضا هم بکند.
اگر کسی استمنا کند و قصد انزال نداشته باشد و عادت او هم چنان نبوده است که انزال بشود، ولی احتمال انزال می‌داده و اتفاقاً منی هم خارج شود بر او واجب است قضا کند و کفاره واجب نمی‌شود.
اگر کسی بر خودش مطمئن بوده که منی خارج نخواهد شد از قضا منی بیرون آید نه قضا واجب می‌شود و نه کفاره و در این مسائل فرقی میان زن و مرد نیست.

نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره شکستن روزه با خودارضایی
اگر کسی روزه قضا بگیرد و بعد از ظهر همان روز فراموش کند که روزه است و خودارضایی کند روزه اش صحیح است، اما مرتکب معصیت بزرگی شده است.
اگر شخص روزه داری بعد از نماز صبح محتلم شد و سپس قبل از غسل با خود بازی کند و برای بار دوم از او منی خارج شود روزه او باطل است و علاوه بر قضا کفاره جمع نیز دارد.
اگر فردى به دلیل عدم اطلاع از کفاره، روزه خود را با جنابت از حرام باطل کرده باشد علاوه بر قضای روزه، باید کفاره جمع (بنابر احتیاط واجب) را نیز بپردازد، چون علم به بطلان داشته هر چند علم به کفاره نداشته و علم به کفاره شرط نیست.
 
چه زمانی خودارضایی باعث شکستن روزه نمی‌شود؟

یکی از مبطلات روزه استمنا است، اما اگر کسى استمنا کند در حالى که جاهل باشد به اینکه استمنا روزه را باطل می‌کند چنانچه در جهل خود معذور باشد، روزه اش صحیح است.
همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که مطمئن است منی از او خارج نمی‌شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
در غیر این صورت اگر بداند که خودارضایی روزه را باطل مى کند علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر او واجب می‌شود.
بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد و استمنا را انجام می‌دهد روزه اش باطل استو کفاره هم بر او واجب می‌شود.
کفاره روزه ماه رمضان به این ترتیب است که به شصت فقیر (به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان) غذا بدهد و قضای آن روز را بگیرد و اگر قضای آن را یک سال به تأخیر بیندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روز علاوه بر قضای روزه همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.
 
ستاره