دختر ۱۵ ساله در راه مدرسه به دام مرد آزارگر افتاد
به گزارش رکنا، دختر دانش آموزی در اسکاتلند مورد آزار و اذیت مسافر اتوبوس قرار گرفت.

دختر به پلیس Police مراجعه کرد و گفت: ۱۵ ساله هستم. امروز از مدرسه به خانه می‌رفتم که متوجه شدم مردی مرا تعقیب می‌کند، از ترس این که اتفاقی نیوفتد و من را تنها گیر نیاورد سوار اتوبوس شدم، اما او هم سوار همان اتوبوس شد و کنار من نشست. من هر حرکتی انجام می‌دادم، او بیشتر خودش را به من نزدیک می‌کرد جوری که از ترس تمام انگشتان دستم به گزگز افتاده بود.

نزدیک خانه مان که از اتوبوس پیاده شدم او هم به دنبال من آمد، اما هر چه سعی کردم که تندتر راه برم او من را گم کند بی نتیجه بود، آن مرد سیاه پوست خیلی زرنگ بود و انگار شگردش این بود که زنان و دختران را بترساند تا با استفاده از ضغف آن‌ها به هدف شوم خود برسد.

کوچه نزدیک خانه مان او من را گیر آورد و با گرفتن دهانم من را کشان کشان به سمت ساختمان خرابه‌ای برد. من هر کاری برای دفاع از خودم انجام دادم، اما او با بستن دست و پا و دهانم به من تعرض کرد.

در حالی که از شدت ترس بیحال افتاده بودم او دست و پای مرا که بسته بود باز کرد و از آنجا گریخت.

دختر دانش آموز با چهره نگاری توانست درصد کمی به پلیس کمک کند، اما پلیس تمام دوریبن هم مسیر این مرد متجاوز Rapist را مورد بررسی قرار داده و چهره‌ای از او را برای ردیابی و دستگیری در اختیار گشت‌های پلیس گذاشته است. آن‌ها در حال بررسی دقیق‌تر این پرونده است.