آرشیو نظرسنجی
معمولاً هنگام عصبانیت شدید، کدام عمل را انجام می دهید؟
تهاجم و درگیری
سرکوب و کنترل خشم
خویشتن داری و گذشت

آخرین اخبار