آرشیو نظرسنجی
کدام عامل، مهم ترین دلیل وضعیت خطرناک هوا است؟
فقدان وزش باد و نزول باران
بازبودن مدارس و مهد کودکها
عدم سختگیریهای ترافیکی
کیفیت نازل سوخت تولید داخل
تحریم های آمریکا
نبود مدیر جسور، با سواد و کاربلد

آخرین اخبار