آرشیو نظرسنجی
با نظر دولت مبنی سهمیه بندی بنزین و قطع یارانه با هدف فقرزدایی و حمایت از قشر محروم موافقید؟
بله
خیر

آخرین اخبار