آرشیو نظرسنجی
مهمترین عامل بازدارنده ایرانیان از نعمت خودرو ممتاز و با کیفیت:
ابر فساد و مافیای عظیم
تحریم های غرب
عدم استعداد و فن آوری

آخرین اخبار