آرشیو نظرسنجی
کدام گزینه برای داشتن ویلای چندصد میلیاردی تا اجاره ملک هشتاد میلیونی در هر ماه، واقعی تر است؟
داشتن ژن خوب به همراه مخلفات
داشتن کسب و کار پر رونق و امتیاز کارآفرینی
ثروت اجدادی و میراث پدری
بخت بلند، شانس و پاداش عمل نیکو
داشتن تخصص و مهارت فوق العاده
تحصیل مال از طریق (قاچاق، دزدی، زورگیری و...)

آخرین اخبار