آرشیو نظرسنجی
علت اصلی خسارات سیل در کشور را کدام عامل می دانید؟
آسیب و تخریب گسترده محیط زیست
عدم مدیریت صحیح بحران توسط دولتمردان
عذاب الهی ناشی از کثرت گناهان بشر

آخرین اخبار