آرشیو نظرسنجی
بنظر شما دلیل اصلی وضعیت نامطلوب اقتصادی چیست؟
فساد گسترده اقتصادی
عدم مدیریت مطلوب دولت و دستگاههای اجرایی
تحریم های همه جانبه آمریکا

آخرین اخبار