آرشیو نظرسنجی
عمده وضعیت بد معیشتی و کمبود برخی مایحتاج تقصیر:
بی تدبیری دولت و مسئولان
تحریم های آمریکا
رفتار مردم در وضعیت بحران اقتصادی

آخرین اخبار