۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۹
۳

مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: با محدودیت اعصاب و روان مردم را بهم می‌ریزیم

پارسینه: سید عباس صالحی توئیت زیر را منتشر کرد.
مدیرمسئول روزنامه اطلاعات: با محدودیت اعصاب و روان مردم را بهم می‌ریزیم

سید عباس صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات توئیت زیر را منتشر کرد.

وی نوشت: قطع اینترنت با انبوه نیاز‌های روزمره، کم‌تر از قطع گاز و برق و آب نیست، اما متاسفانه هنوز هم دسترسی به اینترنت را تزیینی و تفننی می‌دانیم و با قطع‌های پیوسته و یا محدودیت دسترسی اعصاب و روان مردم را بهم می‌ریزیم. دسترسی حداکثری به اینترنت حق مردم است. با آن بازی نکنیم.

توئیت مدیرمسئول روزنامه اطلاعات

نظرات بینندگان
ناشناس
احسنت
سعید عباسزاده یزد ۹۹۱۳۶۰۲۴۶۰
با تعهد اعلام میدارم .به صرف یک برسی .زمینه اجرای عدالت در جامعه فر اهم و مهمتر پایدار حدی ک هم مردم و هم نسعولین برآن یقین باشند .
در یک رسالت الهی سی سال پیش عنوان ک باید ستم های بسیاری را تحمل ک اگ توانش را ندارم از این آزمون خارج شوم .من تمام ریشه های فساد حاکم بر جامعه را ب عین دیدم در طی سی سال و کسانیکه بدون بها عدالت اسلام را زیر پا .و در جایگاه عدالت اسلام بزگترین طلم و گناهان را انجام دادن و حرمت قرآن.و اسلام را شکستن . گناهانی ک جهان تا کنون بخود ندیده... و آنچه را ک ریشه عقاید پاک را سوزاند.... الگوها و ارزش‌های جامعه را بر چید ..و آنچه را ک اکنون . یک نفر را اعتماد.ی. نیست
و گناهانی ک خدواند پس‌از مجازات و سوزاندن .او را به نیستی ک آخرین حد مجازات است تبدیل تا دیگر از او اثری در خلقت باقی نماند .و اعمال مجرمانه ایی ک آسایش ملتی را نادیده و گناهانی ک جایگاه عدالت اسلام را به مرکز فسا.د و گناه مبدل .تا در برابر بزگترین طلم و گناه کسی پاسخگو نباشد و اهل فساد با اطلاع از این دحقیقت ستمهای خودرا افزایش .ک طی سی سال در جایگاه عدل حتی یک مرتبه به عدالت اندیشه نداشتند.گناهانی ک باعث فقر فهشا فساد .حدی ک یک نفر را قابل اعتماد نخواهید دیدو فسادهای ک مردم را از دین و یگانگی خدا دور کرد.تا به صرف سفارش یا روابطی بدترین اعمال مجرمانه را انجام دهد .این همه طلم و فساد و گناه .فقط شرم این گناهان .خود بهترین زمینه ساز عدالت حتی بدون نطارتی هست ..و پدیده و رسالتی ک چشم مسعولبین و مردم را به حقایق پاک ..بینا.و استوار می‌کند.و موجب تحولی عظیم در دادگران...اکنون در برابر این آزمون و رسالت الهی.فرصتی هست .تا مسعولین..در برابر این سو و بحران مدیریتی ..چشم به حقایق گشوده و تسلیم ریاکاران گنکار نشوند و در این گزینه بر گذشته خود اعمال نظر.و اثرات طلم و گناهرا تا حدی خنثی و آخرت خود را از این همه فساد رها تا شاید سبب ساز عدالتی پاک.و پایدار شوند. چون هردلی را در گنه آلوده گردد با حقیقت و عدالت خدا بیگانه و ار عدالت فاصله می‌گیرد..ک اکنون گناهان در این سی سال به عین قابل مشاهده هست ک بجای عدالت در ستم فعال بودن ..اندک فرصتی باقیست تا راه خود را از این گناهان انجام شده.جدا و سبب ساز خیر و نیکی شوند .ولا غیر با ازدست رفتن این فرصت .خود را درجمع گنه کردها و در جایگاه اتهام و در برابر خدا باید پاسخگو ک خدا را فریبی نیست .و این گناهان هیچ راه توجیح ندارد و سپس قدرتشان سلب .و سپس ببینند آنچه طلم و گناه بود .ک با اندک توجهی قابل رفع و دفع بود .اما در شیفتگیهای قدرت در برابر عدل و حق سستی بسیار کردن و بر ستمدیدگان بی توجهی و عدل را فقط در شعار جستجو و از ستمدیگان خود را دور ..واینگونه جایگاه عدالت اسلام را فساد و ریا فرا گرفت .ک با کمی مدیریت میتوانستن برآن فارغ اما بی‌توجهی و قصور باعث شد جامعه ایی پراز فساد و گناه جرم شود ک تمام حاصل عملکرد نابخردانه افراد مسعول میباشد .و ریشه تمام فسادها ی حاکم بر جامعه بخشی از عملکرد نادرست آنهاست...
چون خداوند در همان ابتدا زمان عدالت رادبر این همه طلم و گناه معین کرده تا با رسوایی اهل ستم درپوشش دین مرحم زخم هر ستمدیده ایی باشد..لذا تصور نکنید این همه فساد و گناه بی پاسخ می‌ماند ک بر تمام فسادهای سی ساله پاسخی هست حدی ک گویی ستمی نبوده .و این است کلام خدا ..ک زمانش فرا خواهد رسید .و این قدرت ماندنی نیست .پس در فرصت باقی راه بر عدالت خدا بازکنید و بر این همه کناه اندیشه ایی کنید ممکن است یک ساعت دیگر دیر باشد در عملکردی ک جز گناه خالص ذره ایی عدل و حق نیست ک با تعهد اعلام میدارم و تمام قابل اثبات است گویی ب چنگ با حق و عدل رفته ایید وسلام سعید عباس زاده یزد
سعید عباسزاده یزد ۹۹۱۳۶۰۲۴۶۰
هرآنچه دیده ام در داد فساد بود با خیانت ها ...نبود حتی یکی در داد کند راه عدالت باز ....‌‌.زهر دادی زدم فریاد حقیقت شد دران پیدا ......همه دیدن ک حق هست پاک ولی بر آن گداشتن پا ....‌‌ندیدم عاقبت در داد عدالت در یکی پیدا .....و درد من همه اینجاست ک نیست دل از گناهان پاک ......و هردل ک گناه باشد دران دل نیست ره عدل باز ....گناهی ک در این دلهاست ببندد بر عدالت راه ..محال است ک گنه کرده کند حقی زکس احیا .....نمی‌گردد در این دنیا ستم با عدل و حق همراه ...گناهانی ک هست در دا .عدالت می‌برد از یاد ....کجا دیدی گنه کاری کند راهی زحق پیدا .....ک اینها دشمن عدلند ک می‌دارند ستم در داد ....
هرانجه گفته ام اینجا .حقیقت بودو هم آن پاک .....هرآن دل را ک ایمان است ببیند این حقیقت ها ..محال است ک ستمگرها کنند راهی زعدل پیدا .....ندیدم من هنوز در داد عدالت در یکی پیدا ....کجا دیدید دل ما را ک با یک عدل بگردد شاد .....هرانجه دیده ام در داد گناه بود و فساد بسیار .....گناهی هست ک در هرداد...نمی‌گردد دگر آن پاک ...و هر عدلی رود از دست نخواهی دید دگر آنرا .......زحق پاک ما در داد هزاران راه عدل بود باز ....چرا رفتید همه بیراه ک دران هست گناه بسیار ....
ستم بر حق پاک ما .خدا داند و آنرا ما ....ستم کردید بجای عدل ک هست در داد همه پیدا .....چرا در داد ستم کردید و کشتید هر عدالت را .....شکستید آن همه عهد را نبود هیچکس خدا را یاد ......چنین طلم و گناهی را کجا کس دیده در دنیا ......خیانت ها به عدل یا دین ک تا این حق کنی پایمال......گناهی ک دراین دنیا .ننیبینی زانها راه ...چ ا این حد ستم کر ید و کشتید حق ما در داد ...ستم کر ید یه حق ما ک شد عمر ستم سی سال ....کجا دیدی دراین دنیا جنین طلم و گناهی را .....بنام عدل و دین در داد همه کشتید عدالت را .....ندیدم عاقبت در داد یکی بر حق ما ره باز ....ستم بر حق من در داد زهر سو بنگرید پیداست .....بپرسید از همه مردم کجا کس دید ستم از ما.......چرا بر من ستم کردید و بر عدل این خیانت ها........وسلام سعید عبلسزاده..یزد
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2