گزارش پارسینه از پیشنهاد رسمی وزیر نیرو به دولت؛
پارسینه: وزیر نیرو در پیشنهادی رسمی به دولت، نحوه انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را مشخص کرد.
۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۹
۰
نحوه انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان مشخص شد+ زمان اجرا
 
به گزارش خبرنگار پارسینه، وزیر نیرو در راستای عمل به وظایف خود در قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان(مصوب بهمن ماه ۱۴۰۰) اقدام به تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مذکور و ارایه آن به دولت جهت بررسی و تصویب در هیات وزیران کرده است.
 
این آیین نامه به استناد قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان (مصوب ۱۴۰۰) موضوع بند (خ) ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴)، تهیه و تدوین شده است.
 
آیین نامه اجرایی قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان 
 
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
الف - وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب- معاونت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ج- استان: استان سیستان و بلوچستان
طرح: طرح انتقال آب از دریای عمان به نقاط مصرف اولویت دار در استان می‌باشد.
شرکت: سرمایه گذار و مجری طرح که شرکت تأمین آب صنایع و معادن می‌باشد.
 
ماده ۲- تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط همکاری لازم را در جهت صدور مجوز‌های موردنیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح به عمل آورند.
 
ماده ۳- وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد نمود.
 
هرگونه تخصص جدید آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی به بخش صنعت در مناطق مذکور، پس از ابلاغ این آیین نامه ممنوع است.
 
تبصره- وزارت نیرو با اعلام دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خصوص مواردی که امکان تأمین آب توسط شرکت تأمین آب صنایع و معادن وجود ندارد، برای تخصیص آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی تصمیم گیری خواهد نمود.
 
ماده ۴- وزارت نیرو حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نقاط مصرف اولویت دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام خواهد نمود.

ماده ۵- وزارت نیرو برای تأمین آب شرب از محل طرح، در چارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل اجرایی آن، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت تأمین آب صنایع و معادن منعقد می‌نماید.
 
تبصره ۱- میزان آب شرب مشمول فرآیند خرید تضمینی، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی خواهد شد.
 
تبصره ۲- میزان پرداختی از محل ردیف خرید تضبی آب پساب، حداکثر معادل هزینه‌های نمک زدایی در کنار در یا متناظر با حجم مورد نیاز جهت مصارف شرب در تمام مناطق تحت پوشش طرح خواهد بود. هزینه‌های مرتبط با خطوط انتقال آب طرح از دیگر ظرفیت‌های تأمین مالی طرح- خارج از ابزار‌های پیش خرید و خرید تضمینی آب شرب- تأمین خواهد شد.
 
تبصره ۳- در راستای کاهش قیمت تمام شده‌ی آب انتقالی برای مصارف شرب و کمک به تأمین مالی اجرای طرح، وزارت نیرو نسبت به پیش خرید بخشی از ظرفیت آب تأمین شده برای شرب از محل ردیف اعتبارات خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی اقدام می‌نماید.
 
تبصره ۴- تنظیم مقررات در زمینه برداشت، نمکزدایی و انتقال آب نمکزدایی شده بر عهده وزارت نیرو می‌باشد. :-)
 
ماده ۶- وزارت صمت حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ آیین نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام خواهد نمود.
 
تبصره- در راستای کاهش قیمت تمام شده‌ی آب انتقالی برای مصارف صنعت و کمک به تأمین مالی اجرای طرح، وزارت صمت باید تمهیدات لازم را برای پیش خرید آب انتقالی طرح توسط متقاضیان صنعتی به عمل آورد.
 
ماده ۷- وزارت صمت، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با طرح با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می‌نمایند.
 
ماده ۸- شرکت تأمین آب صنایع و معادن مکلف است نسبت به تأمین مالی، طراحی، اجرا و بهره برداری طرح و تأمین آب نقاط موضوع مواد ۴ و ۶ این آیین نامه و با رعایت کلیه ملاحظات فنی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اقدام نماید.
 
تبصره ۱- مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر در استان در تأمین مالی طرح مشارکت می نمایند.
 
تبصره ۲- وزارت نیرو می‌تواند در چارچوب ردیف مطالعه و اجرای انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان مندرج در قانون بودجه سنواتی از تأمین مالی طرح در چارچوب قوانین و مقررات برای کاهش قیمت آب شرب حمایت نماید.
 
ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه گذاری و با تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهد.

تبصره - وزارت نیرو بنا به درخواست شرکت، نسبت به اعلام اولویت طرح به مراجع تأمین منابع مالی از قبیل صندوق توسعه ملی اقدام خواهد نمود.
 
ماده ۱۰- شرکت تأمین آب صنایع و معادن مکلف است با هدف افزایش بهره وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، رأسا با از طریق ظرفیت‌های دانش بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و انحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمکزدایی اقدام نماید.
 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت نیرو همکاری لازم را در دستیابی به فناوری، صدور مجوز‌ها و بازاریابی محصولات به عمل خواهند آورد.
 
ماده ۱۱- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به گونه‌ای برنامه ریزی و حمایت نماید تا با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و بهره گیری از تجارب بین المللی، بومی سازی دانش و ارتقای فناوری‌های نمک زدایی، تولید آب نمک زدایی شده با پساب صفر و استفاده از نمک و مواد معدنی (فلزات) بازمانده از فرآیند مذکور، ظرف مدت حداکثر یک سال از ابلاغ این آیین نامه، عملیاتی شود.
 
ماده ۱۲- وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت تأمین آب صنایع و معادن به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان‌های مرتبط حسب نیاز جهت تأمین زمین موردنیاز برای احداث تأسیسات نمک زدایی و خط انتقال اقدام نماید.
 
دستگاه‌های مذکور نیز ظرف مدت حداکثر دو ماه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین موردنیاز طرح، اقدام می‌نمایند.
 
ماده ۱۳- وزارت نیرو جهت تکمیل و اصلاح سامانه‌های اول و دوم انتقال آب از چاه نیمه‌ها به زاهدان با سرمایه گذاری شرکت تأمین آب صنایع و معادن به گونه‌ای اقدام نماید که امکان تبادل و انتقال آب میان زاهدان و سیستان به طور رفت و برگشتی فراهم شود تا بتوان آب نمکزدایی شده را در مواقع کم آبی چاه نیمه‌ها به سیستان منتقل نمود.
 
با موافقت وزارت نیرو، استفاده از سامانه مذکور و سایر سامانه‌های آبرسانی در حال ساخت و بهره برداری برای شرکت امکان پذیر است. در این صورت سرمایه گذاری شرکت تأمین آب صنایع و معادن در مدل مالی طرح لحاظ خواهد شد.
 
ماده ۱۴ - سازمان حفاظت محیط زیست در بازه زمانی حداکثر دو ماهه با بررسی طرح، نسبت به صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح در چارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد نمود.
 
ماده ۱۵- وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب ضرورت، نسبت به تهیه بسته حمایتی - تشویقی جهت اعمال در مدل مالی طرح با هدف اقتصادی نمودن طرح و کاهش قیمت آب شرب اقدام خواهد نمود.
منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2