نگاهی آماری-تحلیلی به انتخابات نهم ریاست جمهوری 1384

۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۳:۴۰
۲
پارسینه: نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري دوره نهم نشان مي دهد كه آقاي هاشمي رفسنجاني با 6.16 ميليون نفر معادل 21 درصد آرا نفر اول ، آقاي احمدي نژاد با 5.71 ميليون نفر (19.5درصد ) نفر دوم بوده و پس از ايشان آقاي كروبي با 5.07 ميليون نفر (17.3درصد) ، قاليباف با 4.07ميليون نفر (13.9درصد ) ، معين با 4.05ميليون نفر (13.8درصد) ، لاريجاني با 1.74 ميليون نفر (5.9 درصد) و مهرعليزاده با 1.29 ميليون نفر (4/4 درصد ) به ترتيب در رتبه بعدي قرار گرفتند . تعداد آراي باطله نيز 1.2 ميليون معادل 4.2درصد كل آرا بوده است . پراكندگي آرا و محبوبيت كانديداها در نقاط مختلف كشور از تنوع قابل توجهي برخوردار است . بر اساس نتايج مرحله اول آقايان هاشمي و احمدي نژاد به مرحله دوم راه يافتند. در بين داوطلبين نام برده شده ، بيشترين واريانس (ميزان پراكندگي ) راي استاني به ترتيب آقايان احمدي نژاد ، كروبي و معين اختصاص دارد . راي آقايان هاشمي و قاليباف تقريبا در سطح كشور يكنواخت است اما راي آقايان احمدي نژاد و كروبي داراي پراكندگي بالايي در سطح كشور است .

در مرحله دوم انتخابات ، آقاي احمدي نژاد موفق شدند اكثريت آرا را به خود اختصاص دهند و به عنوان نهمين رئيس جمهور كشور برگزيده شود .
آنچه در شهرستان ها گذشتشهرستان هاي كوچك
در شهرستان هاي كوچك به طور متوسط در 200 شهرستان كوچك آقاي كروبي (22.2درصد ) ، هاشمي (21.2 درصد ) ، معين (15.3درصد ) ، احمدي نژاد (15 درصد ) و قاليباف (14.4 درصد ) به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم را كسب كرده اند .آقايان كروبي و معين به طور متوسط در شهرستان هاي با اكثريت روستايي راي بالاتري در مقايسه با شهرستان هاي با اكثريت شهري به دست آورده اند . اين نسبت براي آقايان هاشمي و قاليباف تفاوت قابل توجهي بين نقاط شهري و روستايي در شهرستان هاي كوچك ندارد . ليكن براي آقاي احمدي نژاد آراي ايشان در نقاط شهري به مراتب بيشتر از نقاط روستايي است .شهرستان هاي متوسط
در شهرستان هاي متوسط به طور ميانگين آقايان كروبي (22.7درصد ) ، هاشمي (21.5درصد ) ، احمدي نژاد (16.2 درصد ) ، معين (16.1درصد ) و قاليباف (15.5درصد ) به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم را داشته اند . همچنين بررسي آرا در نقاط شهري و روستايي نشان مي دهد كه آقايان هاشمي ، معين و قاليباف در شهرستان هاي با اكثريت روستايي راي بيشتري داشته اند در مورد آقاي كروبي بادرصد كمي وضعيت در نقاط شهري بهتر بوده است و در مورد آقاي احمدي نژاد همانند شهرستان هاي كوچك ملاحظه مي شود كه درصد آراي ايشان در نقاط شهري به ميزان قابل توجهي بيشتر از نقاط روستايي است .


شهرستان هاي بزرگ
درشهرستان هاي بزرگ كشور آقايان احمدي نژاد (24.8درصد ) ، هاشمي (22.7درصد ) ، قاليباف (515.5درصد ) ، كروبي (13.8 درصد ) و معين (13.2 درصد ) به ترتيب حائز اكثريت آرا شده اند . در مورد آقايان هاشمي ، قاليباف و معين ، تفاوت قابل ملاحظه در آراي نقاط شهري و روستايي وجود ندارد . ليكن آقاي كروبي به طور قابل توجهي در نقاط روستايي داراي راي بيشتري است و آقاي احمدي نژاد مشابه شرايط شهرستان هاي كوچك و متوسط در شهرستان هاي بزرگ نيز در نقاط شهري حائز آراي بيشتري شده اند .63 درصد آرا در دست احمدي نژاد
در مرحله دوم انتخابات 27.8 ميليون نفر به پاي صندوق هاي راي رفتند كه در مقايسه با مرحله اول ميزان مشاركت به مقدار 5 درصد كاهش يافت .
محمود احمدي نژاد موفق به كسب 63 درصد آرا شده و به رياست جمهوري كشور برگزيده شد . بررسي آرا در مرحله دوم نشان مي دهد كه تفاوت چنداني در ميزان كسب آرا توسط كانديداها در نقاط شهري و روستايي و همچنين در شهرهاي كوچك ، متوسط و بزرگ مطابق طبقه بندي انجام شده ، مشابه آنچه در مرحله اول انتخابات بود ، وجود ندارد . درتمام اين گروه ها احمدي نژاد به طور متوسط آرايي بين 61 تا 68 درصد كسب كرده اند و آراي هاشمي نيز بين 32 تا 39 درصد متغير بوده است.ملاحظه مي شود كه احمدي نژاد در مرحله دوم موفق شد آراي ساير كانديداها را به سمت خود جذب كند و يكي از نكات قابل توجه در مرحله دوم اين است كه در بررسي آراي آقاي هاشمي و احمدي نژاد به تفكيك مناطق جغرافيايي كشور ، تفاوت معني داري ملاحظه مي شود . احمدي نژاد موفق به كسب اكثريت مطلق آرا به نسبت بهتري در مناطق غرب ، جنوب و جنوب شرق كشور داشته است . به عنوان مثال محمود احمدي نژاد در پنج استان اصفهان ، قم ، قزوين ، سمنان و چهارمحال و بختياري به طور متوسط حدود 74 درصد آرا را كسب كرد.
نظرات
ناشناس
ريز آمار 84 را به تفكيك استان و شهرها داريد؟
مصطفی
درسایت وزارت کشورموجوده
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2