ورود مستقیم رئیسی و مخبر به حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره‌ها + متن کامل مصوبه دولت سیزدهم
گزارش پارسینه از آغاز ساماندهی حقوق نجومی هیات مدیره‌ها ؛
پارسینه: با ورود مستقیم رئیس جمهور و معاون اول وی، ساماندهی حقوق و مزايای مديران عامل و اعضای هیات مديره/هیات عامل شركت‌های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیر دولتی در دولت سیزدهم آغاز شد.
۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰
۰
ورود مستقیم رئیسی و مخبر به حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره + متن کامل مصوبه دولت سیزدهم
 
به گزارش خبرنگار پارسینه، در پی تاکیدات اخیر رئیس جمهور مبنی بر برقراری عدالت در حقوق و دستمزد، آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آن‌ها و شرکت‌های تابع و ذیربط نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع جزء ۶ بند‌ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۸۷۷۴۷/ت۵۸۷۹۶هـ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ هیات وزیران) ابلاغ شده است.
 
هیات وزیران دولت سیزدهم در ماه جاری در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آئین نامه اجرایی این بند از قانون درخصوص ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آن‌ها و شرکت‌های تابع و ذی ربط نهاد‌های عمومی غیردولتی را به تصویب رساند.

بر این اساس، امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیئت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آئین نامه متناسب با هریک از سطوح دسته بندی شده مندرج در آئین نامه، تعیین و حق شغل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوبه هیات وزیران متناسب با امتیاز هر سطح محاسبه می‌شود.

متن کامل مصوبه هیات وزیران که با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

ماده ۱- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲- شرکت تابع شرکت دولتی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به شرکت‌های دولتی باشد و یا تحت مدیریت دولت باشد.

۳- شرکت تابع و ذی‌ربط نهاد عمومی غیردولتی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن به نحوی از انحاء متعلق به نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا تحت مدیریت نهاد‌های عمومی غیردولتی باشد.

ماده ۲- در اجرای جزء (۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون، مشمولین این آیین‌نامه شامل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع آنها) و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشند.

ماده ۳- شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه در سه سطح (الف)، (ب)، (ج) مطابق مصوبات مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۳/۲/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد بر اساس گروه تأیید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر سطح‌بندی می‌شوند:
 
۱- شرکت (الف): شامل شرکت‌های گروه الف (۱) و الف (۲).

۲- شرکت (ب): شامل شرکت‌های گروه ب (۱) و ب (۲).

۳- شرکت (ج): شامل شرکت‌های گروه ج (۱) و ج (۲) و د.

تبصره ۱- شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه که گروه آن‌ها تعیین شده است، براساس گروه مورد عمل با سطوح موضوع این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تطبیق داده می‌شوند. تغییر سطح، گروه و یا تعیین سطح و گروه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آن‌ها که تا کنون انجام نشده است، با تأیید رییس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط (وزیر/ رؤسای سازمان‌های مستقل) پیشنهاد و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۲- گروه‌بندی شرکت‌های تابع و ذیربط نهاد‌های عمومی غیردولتی توسط کارگروهی که در سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل خواهد شد، انجام می‌شود.

ماده ۴- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه متناسب با هر یک از سطوح تعیین‌شده، مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:
 
ورود رئیسی و مخبر به حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره + متن کامل مصوبه دولت سیزدهم
 
تبصره- حق شغل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوبه هیئت وزیران متناسب با امتیاز هر سطح محاسبه می‌شود.

ماده ۵- امتیازات حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می‌شود.

ماده ۶- میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز بهره‌وری در سال جاری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل کلیه شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه به میزان حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) سقف امتیازات (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده شغل+ فوق العاده ایثارگری + فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف) تعیین می‌شود.

ماده ۷- کمک‌های رفاهی مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب و تلفن همراه بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک‌های رفاهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه بر اساس مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط متناسب با افزایش بهره‌وری و عملکرد حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در سقف بودجه مصوب قابل پرداخت است.

ماده ۸- پرداخت‌های غیرمستمر شامل فوق العاده اضافه کار، حق التدریس، حق التحقیق، حق ترجمه، حق التألیف، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت می‌شود.

ماده ۹- پرداخت‌های پاداش سالانه به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل مشمول این آیین نامه با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- صرفاً برای شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی سودده سود عملیاتی بر اساس شاخص‌های بهره وری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جژء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، قابل اقدام می‌باشد.

ماده ۱۰- حق جلسه ماهانه اعضای غیرموظف اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی آن‌ها با رعایت سقف ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیئت وزیران حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۱۱- به منظور سطح بندی شرکت‌های تابع نهاد‌های عمومی غیردولتی بر اساس اهمیت وظایف و نوع تخصص، حساسیت و تأثیر و نقش اقتصادی و همچنین شاخص‌هایی نظیر درآمد‌های عملیاتی، جمع کل دارایی‌ها، میزان بهره‌وری، کارگروهی با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌گردد. نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز کارگروه مذکور را بانضمام گزارش توجیهی لازم مبنی بر سطح پیشنهادی شرکت تابع تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، جهت بررسی و تأیید کارگروه مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۲- مفاد این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. کلیه دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و حق جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره/ هیئت عامل خود را در سقف بودجه مصوبه با رعایت ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مطابق مفاد این آیین نامه و با رعایت سقف تعیین شده برای ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت کنند. تخلف از اجرای این آیین نامه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با رعایت مفاده ماده (۷۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

ماده ۱۴- اجرای این آیین‌نامه در خصوص سایر شرکت‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات زیرنظر مقام معظم رهبری، با اذن ایشان قابل اجرا است.

همچنین امتیازات حق شاغل و فوق العاده‌های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر، بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می‌شود.

میزان فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز بهره وری در سال جاری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره/هیئت عامل کلیه شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه به میزان حداکثر ۵۰ درصد سقف امتیازات (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده شغل+ فوق العاده ایثارگری + فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف) تعیین می‌گردد.

کمک‌های رفاهی مستقیم شـامل کمک هزینه مهد کودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب و تلفن همراه بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک‌های رفاهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه بر اساس مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط متناسب با افزایش بهره وری و عملکرد حداکثر تا ۵۰ درصد مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در سقف بودجه مصوب قابل پرداخت است.

همچنین پرداخت‌های غیر مستمر شامل فوق العاده اضافه کار، حق التدریس، حق التحقیق، حق ترجمه، حق التألیف، هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت می‌شود.
منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2