طی حکمی از سوی بنیاد بین المللی غدیر دکتر علیرضا پورابراهیمی به سمت مسئول کمیته IT منصوب گردید.

 

دراین حکم که به امضاء حسین ظریف منش قائم مقام دبیرکل و مدیر عامل به امضاء رسیده بیان گردید در راستای ایفای رسالت خدمت به ساحت مقدس علی ابن ابیطالب (ع)

زمینه توسعه و ارتقاء برنامه ها و فعالیت های این نهاد مقدس به نحو احسن فراهم نمایند .