دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس/ طرح شفافیت آراء نمایندگان همچنان در دستور قرار دارد
پارسینه: دستور هفتگی نشست‌های علنی هفته آینده مجلس منتشر شد.
۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۰
۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده روز‌های یکشنبه ۲۵، سه شنبه ۲۷ و چهارشنبه ۲۸ مهر ماه نشست علنی دارند که دستور هفتگی آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنـوع زیسـتی الحـاقی بـه کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصـلاحات کنوانسیون بین المللی استاندارد‌های آموزش، صـدور گواهینامـه و نگهبـانی برای دریـانوردان (اس تـی سـی دبلیـو ۱۹۷۸) (۱۳۵۷) (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فـولاد بـا رویکـرد اصلاح سیاست هـای تنظـیم بـازار

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسـارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷) (۱۳۲۶)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شـغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت نامـه همکـاری اقتصـادی و تجـاری بـین دولت‌های ساحلی خزر

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پـنجم قـانون مجازات اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقت نامه تشـویق و حمایـت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهـوری اسـلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طـرح شـفافیت آراء نمایندگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند ۵-۴-۱-۱۰ اساسنامه موسسه منطق‌های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسـری فـوق العـاده خـاص کارمنـدان سـازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنـان اداری قوه قضائیه (این طرح با طـرح تسـری فـوق العـاده خـاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی، انتقال خون ایـران، دامپزشـکی و زنـدان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سـازمان بازرسـی ادغام گردیده است)

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. بررسی تقاضای عده‌ای ازنماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی در مـورد رسـیدگی بـه طرح جامع مدیریت شهری طبـق اصـل هشـتاد و پـنجم ۸۵ قانون اساسی

۲. گزارش کمیسیون اقتصادی در مـورد چرایـی تـأخیر چندماهـه در تـرخیص کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور

۳. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیـاتی کشـور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی

۴. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از عملکرد سازمان بـورس و اوراق بهـادار

۵. گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامـه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایـت از توسـعه صـنایع پـایین دسـتی نفت خام و میعانات گازی با اسـتفاده از سـرمایه گـذاری مردمـی (در اجـرای

۶ گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذارشـده در اجـرای اصـل ۴۴ قانون اساسی

۷. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنـاوری در مـورد عملکـرد رئـیس سـازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی (سـمت)

۸. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسـبات مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ منابع و مصـارف

۹. گزارش کمیسیون کشـاورزی، آب، منـابع طبیعـی و محـیط زیسـت مبنـی بـر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هـزار هکتاری آبیاری دشت سیستان
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2