دستور جلسه نشست علنی مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده
پارسینه: مجلس شورای اسلامی هفته آینده روزهای یکشنبه و دوشنبه، یازدهم و دوازدهم مهر ماه نشست علنی خواهد داشت.
۰۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۲
۰
مجلس شورای اسلامی هفته آینده روز‌های یکشنبه و دوشنبه، یازدهم و دوازدهم مهر ماه نشست علنی خواهد داشت که دستور کار نمایندگان در جلسات به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسبوکار

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان ۱) (ارجاع از جلسه علنی)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیسـت در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسـیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصـلاح سیاست‌های تنظیم بازار

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسـارات واردشـده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار نمایندگان

گزارش کمیسیون ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت بـر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷) (۱۳۲۶)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) (و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنـی و بهداشـت شغلی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکـاری اقتصـادی و تجـاری بـین دولت‌هـای ساحلی خزر

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قـانون مجـازات اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایـت متقابـل از سرمایه گذاری بین دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران و دولـت جمهوری کرواسی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکـل اصـلاحی بنـد ۵-۴-۱-۱۰ اساسـنامه موسسـه منطق‌های استانداردسازی، ارزیـابی انطبـاق، تأییـد صـلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسری فوق العاده خاص کارمنـدان سـازمان زنـدان هـا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنـان اداری قـوه قضـائیه (این طرح با طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشوربه کارکنان سازمان بازرسـی ادغام گردیده است)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی هیئت رئیسه جهت عضویت در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت براجرای اصـل ۴۴ قـانون اساسـی

۲. گزارش کمیسـیون عمـران در مـورد زلزلـه سـی سـخت اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد

۳. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعـدد در موضـوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین نامه‌های اجرائـی قـوانین

۴. گزارش کمیسیون اقتصادی در مـورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور

۵. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحـوه تهیـه و اجرای طرح جامع مالیاتی

۶. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

۷. گـزارش کمیسـیون اقتصـادی در مـورد آسـیب شناسـی رشـته بیمـه‌ای شـخص ثالـث
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2