تولید محصولی برای جداسازی سلول‌های توموری از خون
پارسینه: محققان کشور محصولی برای جداسازی و شمارش سلول‌های توموری از نمونه خون بیماران سرطانی ساختند.
۰۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۳
۰
دسترسی آسان به سلول سرطانی در خون بیمار، قیمت پایین، مکانیزم تشخیص آسان و راحت سلول‌های سرطانی و استفاده از چندین آنتی بادی در یک سوزن از ویژگی‌های این محصول ایران ساخت است.

این محصول شامل سر سوزن پزشکی عامل دار شده با آنتی بادی یا پادتن است. همچنین در آن ابزاری جدید که بتواند چندین مارکر سطحی سلول را شناسایی و تمام سلول‌های سرطانی را با مارکر‌های مختلف جداسازی کند، ارائه می‌شود.

یک مزیت این روش نسبت به مکانیزم‌های دیگر روش تشخیص بسیار ساده آن است که با کمترین تجهیزات و فقط با یک میکروسکوپ ساده نوری قادر است سلول‌های مورد نظر را شناسایی و شمارش کند.

بـرآورد تقاضـای بالقـوه اسـتفاده از ایـن فنـاوری در کشـور بیش از ۶۰۰۰ تسـت در سـال ۱۴۰۰ اسـت کــه ایــن تعــداد در ســال ۱۴۰۹ بــه ۱۲۰۰۰۰ عــدد تســت می‌رســد. بــا احتســاب ۲۰ درصــد ســهم دســتگاه‌های موجــود در ایــران، تقاضــای بالقــوه ایــن دســتگاه در ســال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۹ بــه ترتیــب ۱۲۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ عـدد تسـت بـرآورد شـده اسـت. ظرفیـت اسـمی محصـول ۱۲۰۰۰ ویال/تسـت در سـال اسـت که با این اقدام حرکت برای تامین نیاز کشور آغاز شده است.

محققان یک تیم استارتاپی با همگرایی فناوری این محصول را تولید کردند. آن‌ها برای نشــاندن نانــوذرات روی ســوزن‌ها و عامــل دار کــردن آنــان بــا آنتی بــادی از فنــاوری نانــو و زیســت فناوری اســتفاده کردند کــه از جملــه مصادیــق همگرایــی فناورانــه هســتند.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2