۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۶:۴۲
۰

برنامه و نتایج کامل لیگ برتر فوتبال فصل ۱۴۰۰-۹۹ +جدول

پارسینه: رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیستم از روز جمعه ۱۶ آبان آغاز شد.
برنامه و نتایج کامل لیگ برتر فوتبال فصل ۱۴۰۰-۹۹ +جدول

برنامه و نتایج کامل لیگ برتر فوتبال فصل ۱۴۰۰-۹۹ +جدول

 

هفته اول لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

سایپا

0

0

پرسپولیس

ذوب آهن

2

2

فولاد خوزستان

آلومینیوم

0

3

نساجی

تراکتور

0

0

نفت مسجد سلیمان

شهرخودرو

3

0

ماشین سازی

گل گهر

3

1

سپاهان

استقلال

2

0

مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان

2

1

پیکان

 

هفته دوم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

نساجی

1

1

تراکتور

سپاهان

1

0

آلومینیوم

نفت مسجدسلیمان

1

1

سایپا

مس

0

2

گل گهر

ماشین سازی

1

1

ذوب آهن

فولاد

2

1

استقلال

پیکان

1

0

شهرخودرو

پرسپولیس

1

0

صنعت نفت

 

هفته سوم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

گل گهر

1

1

فولاد

سایپا

1

0

نساجی

استقلال

1

0

ماشین سازی

آلومینیوم

0

0

مس

شهرخودرو

1

1

صنعت نفت

ذوب آهن

1

1

پیکان

تراکتور

0

1

سپاهان

نفت مسجد سلیمان

0

0

پرسپولیس

 

هفته چهارم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

ماشین سازی

0

1

گل گهر

فولاد

0

0

آلومینیوم

پرسپولیس

3

0

شهرخودرو

نساجی

1

0

نفت مسجد سلیمان

سپاهان

1

1

سایپا

پیکان

0

0

استقلال

صنعت نفت

0

0

ذوب آهن

مس

0

1

تراکتور

 

هفته پنجم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

نفت مسجد سلیمان

3

1

سپاهان

ذوب آهن

0

2

شهرخودرو

نساجی

1

1

پرسپولیس

آلومینیوم

4

1

ماشین سازی

تراکتور

0

0

فولاد

سایپا

0

0

مس

گل گهر سیرجان

1

2

پیکان

استقلال

1

1

صنعت نفت آبادان

 

هفته ششم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

سپاهان

4

0

نساجی

پیکان

0

0

آلومینیوم

مس

2

0

نفت مسجد سلیمان

فولاد

3

0

سایپا

صنعت نفت

2

1

گل گهر

پرسپولیس

1

1

ذوب آهن

ماشین سازی

۰

۱

تراکتور

شهرخودرو

۰

۲

استقلال

 

هفته هفتم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

نساجی

0

1

مس

آلومینیوم

1

0

نفت آبادان

ذوب آهن

0

0

استقلال

گل گهر

3

1

شهرخودرو

سایپا

0

0

ماشین سازی

تراکتور

3

1

پیکان

نفت مسجد سلیمان

1

0

فولاد

پرسپولیس

0

0

سپاهان

 

هفته هشتم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

مس رفسنجان

1

2

سپاهان

شهرخودرو

۲

۲

آلومنیوم

پیکان

۱

۱

سایپا

ذوب آهن

1

1

گل گهر

ماشین سازی

۰

۱

نفت مسجدسلیمان

نفت آبادان

1

1

تراکتور

فولاد

 ۱

۰

نساجی

استقلال

2

2

پرسپولیس

 

هفته نهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

سایپا

1

1

صنعت نفت آبادان

مسجد سلیمان

۰

۱

پیکان

گل گهر

۱

۲

استقلال

تراکتور

۰

۰

شهرخودرو

سپاهان

۱

۱

فولاد

آلومینیوم

۲

۲

ذوب آهن

نساجی

1

1

ماشین سازی

پرسپولیس

1

0

مس

 

هفته دهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تاریخ

ساعت

شهرخودرو

۱

۰

سایپا

دوشنبه ۱۵ دی

14:45

ماشین سازی

3

3

سپاهان

سه شنبه 9 دی

15

استقلال

۲

۰

آلومینیوم

دوشنبه ۱۵ دی

16:30

فولاد

۱

۱

مس

دوشنبه ۱۵ دی

16:50

صنعت نفت آبادان

۲

۰

نفت مسجد سلیمان

دوشنبه ۱۵ دی

18

پیکان

2

1

نساجی

سه شنبه 16 دی

15

ذوب آهن

1

2

تراکتور

سه شنبه 16 دی

15

گل گهر

0

5

پرسپولیس

جمعه اول اسفند

15:40

 

هفته یازدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

مس

1

0

ماشین سازی

نساجی

0

1

نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان

3

1

شهرخودرو

سپاهان

2

1

پیکان

سایپا

2

1

ذوب آهن

آلومینیوم

0

0

گل گهر

تراکتور

۱

۳

استقلال

پرسپولیس

۲

۱

فولاد

 

هفته دوازدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

شهرخودرو

1

0

نساجی

ذوب آهن

0

0

نفت مسجد سلیمان

پیکان

2

3

مس

گل گهر

1

2

تراکتور

استقلال

0

1

سایپا

آلومینیوم

۲

۱

پرسپولیس

ماشین سازی

۰

۱

فولاد

صنعت نفت

۱

۲

سپاهان 

 

 

هفته سیزدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

نساجی

2

3

ذوب آهن

نفت مسجد سلیمان

1

1

استقلال

سایپا

0

1

 گل گهر

 تراکتور

0

1

آلومینیوم

مس

0

0

صنعت نفت آبادان

پرسپولیس

2

1

ماشین سازی

سپاهان

1

3

شهرخودرو

فولاد

0

0

پیکان

 

هفته چهاردهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تراکتور 0 1 پرسپولیس
شهرخودرو 0 1 مس
پیکان 2 2 ماشین سازی
آلومینیوم 1 1 سایپا
گل گهر 0 0 نفت مسجد سلیمان
صنعت نفت 1 1 فولاد
ذوب آهن 1 3 سپاهان
استقلال 1 0 نساجی

 

هفته پانزدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

ماشین سازی 1 0 صنعت نفت
مسجد سلیمان 1 2 آلومنیوم
نساجی 1 2 گل گهر
فولاد 2 0 شهرخودرو
سپاهان 2 0 استقلال
مس 3 1 ذوب آهن
سایپا 1 2 تراکتور
پرسپولیس 1 0 پیکان

 

هفته شانزدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

نفت مسجد سلیمان 1 1 تراکتور
مس رفسنجان 1 1 استقلال
ماشین سازی 1 1 شهرخودرو
نساجی 1 1 آلومینیوم
فولاد 1 0 ذوب آهن
پیکان 2 0 صنعت نفت
سپاهان 1 0 گل گهر
پرسپولیس 1 0 سایپا

 

هفته هفدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

گل گهر 0 0 مس
سایپا 0 0 مسجد سلیمان
شهرخودرو 2 0 پیکان
نفت آبادان 0 0 پرسپولیس
آلومینیوم 1 6 سپاهان
تراکتور 2 1 نساجی
ذوب آهن 2 0 ماشین سازی
استقلال 1 0 فولاد

 

هفته هجدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

ماشین  سازی 0 2 استقلال
پیکان 1 0 ذوب آهن
نساجی 1 0 سایپا
مس 0 1 آلومینیوم
فولاد     گل گهر
سپاهان 2 0 تراکتور
صنعت نفت 0 0 شهرخودرو
پرسپولیس 2 1 نفت مسجد سلیمان

 

هفته نوزدهم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تاریخ ساعت
آلومینیوم     فولاد پنج شنبه 12 فروردین 16:30
شهرخودرو     پرسپولیس شنبه 14 فروردین 16:30
تراکتور     مس شنبه 14 فروردین 17
نفت مسجد سلیمان     نساجی شنبه 14 فروردین 17
ذوب آهن     صنعت نفت شنبه 14 فروردین 17:30
استقلال     پیکان شنبه 14 فروردین 18:50
سایپا     سپاهان دوشنبه 16 فروردین 16:30
گل گهر سیرجان     ماشین سازی دوشنبه 16 فروردین 17

 

هفته بیستم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تاریخ ساعت
صنعت نفت     استقلال پنج شنبه 19 فروردین 16:30
پرسپولیس     نساجی پنج شنبه 19 فروردین 18:50
شهرخودرو     ذوب آهن یکشنبه 22 فروردین 17
مس     سایپا یکشنبه 22 فروردین 18:30
ماشین سازی     آلومینیوم یکشنبه 22 فروردین 19:20
پیکان     گل گهر دوشنبه 23 فروردین 17:30
سپاهان     نفت مسجد سلیمان دوشنبه 23 فروردین 18:50
فولاد     تراکتور    
منبع: جماران
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2