پارسینه: بد ون ترد ید، یکی از بزرگ‌ترین آرزو‌های زنان، به د نیا آورد ن نوزاد‌ی سالم است. بد ین جهت تمامی ماد ران تلاش می‌کنند  تا با عوامل مؤثر برای د اشتن د وران بارد اری سالم و آسان آشنا شوند  و تا جای ممکن، از عوامل زیان‌آور د وری جویند.
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۳
۰
بد ون ترد ید، یکی از بزرگ‌ترین آرزو‌های زنان، به د نیا آورد ن نوزاد‌ی سالم است. بد ین جهت تمامی ماد ران تلاش می‌کنند  تا با عوامل مؤثر برای د اشتن د وران بارد اری سالم و آسان آشنا شوند  و تا جای ممکن، از عوامل زیان‌آور د وری جویند. د ر سومین یاد د اشت تغذیه‌ای د ر ارتباط با ۱۰۰۰ روز طلایی زند گی، به اهمیت مد یریت وزن ماد رانِ آیند ه، خواهیم پرد اخت.
 

چاقی و اضافه وزن


اپید‌ می‌های جهانی اضافه وزن و چاقی به یکی از بزرگ‌ترین معضلات بهد اشت عمومی د ر سراسر جهان تبد یل شد ه و شیوع آن د ر میان زنان د ر سنین باروری رو به افزایش گزارش شد ه است. همراه با شیوع چاقی و اضافه وزن د ر زنان، شیوع اختلالات تخمک‌گذاری د ر زنان د ر سنین باروری نیز بالا گزارش شد ه است که یکی از علل شایع ناباروری زنان به شمار می‌آید  و اکثر این زنان مبتلا به ییماری سند رم تخمد ان پلی‌کیستیک هستند.


چاقی و اختلالات تخمک‌گذاری

 
چاقی با ایجاد  اختلال د ر فرآیند  تخمک‌گذاری می‌تواند  منجر به ناباروری د ر زنان شود  و د ر صورتی که ماد ر چاق مبتلا به سند رم تخمد ان پلی‌کیستیک بارد ار شود، تأثیرات منفی بر سـلامت جنـین و مـاد ر مانند  افزایش خطر سقط، زایمان زود رس و ابتلا به د یابت و پرفشاری خون بارد اری د ارد  و همه این موارد  بار اقتصاد‌ی زیاد‌ی به خانواد ه و جامعه تحمیل می‌کند  و عوارضی را برای ماد ر، جنین و نـوزاد  به د نبال خواهد  د اشت.

بر اساس یافته‌های مطالعات، همزمان با افزایش نمایه تود ه بد نی پاسخ به د رمان‌های ناباروری نیز کاهش می‌یابد. د ر صورت عد م توجه و د رمان به موقع این بیماری، مبتلایان د ر معرض خطر ابتلا به سرطان‌های سینه و رحم قرار د ارند، بنابراین کاهش وزن صحیح و اصولی د ر بیماران چاق مبتلا به اختلالات تخمک‌گذاری، از مهم‌ترین اقد امات د رمانی است و مد یریت وزن د ختران و زنان به چرخه‌های قاعد گی منظم و تخمک‌گذاری‌های فعال کمک می‌کند. همچنین زنان مبتلا به سند رم تخمد ان پلی‌کیستیک باید  قبل از تصمیم به بارد اری نسبت به کاهش وزن اقد ام کنند.

زنانی که وابستگان د رجه یک آن‌ها به این بیماری مبتلا هستند  باید  بیش از سایرین نسبت به تغییرات وزنی و رعایت رژیم غذایی حساسیت نشان د هند.

افزایش تود ه چربی بد ن باعث افزایش احتمال مقاومت به انسولین و افزایش هورمون‌های مرد انه می‌گرد د  که می‌تواند  منجر به اختلال د ر تخمک‌گذاری شود.

ترشح هورمون‌های مرتبط با باروری تحت تأثیر پیام‌هایی قرار د ارند  که این پیام‌های نشان‌د هند ه میزان مواد  مغذی د ر د سترس است، بنابراین هر نوع سوء‌تغذیه بر عملکرد  هورمون‌های د خیل د ر تخمک‌گذاری اثر می‌گذارند. گرسنگی‌های طولانی‌مد ت، سوء‌تغذیه سلولی و بی‌نظمی د ر د ریافت مواد  مغذی د ر فرآیند  تخمک‌گذاری فعال، اختلال ایجاد  می‌کند  و این وضعیت د ر بیماران چاقی که مشکل تخمک‌گذاری د ارند، شایع‌تر است.

متأسفانه بسیاری از افراد‌ی که می‌خواهند  اقد ام به کاهش وزن کنند، به د نبال روش‌هایی هستند  که د ر مد ت زمان بسیار کوتاه به وزن مورد  نظر خود  برسند  و د ر مورد  عوارض ناشی از رژیم‌های غلط آگاهی ند ارند. حد اکثر کاهش وزنی که برای افراد  بر اساس میزان اضافه وزن، بیماری‌ها و فعالیت بد نی توصیه می‌شود، چهار کیلوگرم د ر ماه است، بنابراین توصیه می‌شود  افراد  برای کاهش وزن به متخصصان تغذیه مراجعه کنند  و پس از د ستیابی به وزن مناسب با پیروی از الگو‌های سالم غذایی و افزایش فعالیت بد نی تلاش کنند  د ر محد ود ه وزن طبیعی باقی بمانند  و مجد د اً د چار افزایش وزن نشوند.
 


کنترل وزن د ختران از سنین کود کی و نوجوانی


همچنین یکی از عوامل مهم د ر پیشگیری از اختلالات تخمک‌گذاری، کنترل وزن د ختران از سنین کود کی و نوجوانی است. شانس ابتلا به اضافه وزن و چاقی د ر کود کانی که د ر ۶ ماه اول به طور انحصاری با شیر ماد ر تغذیه می‌شوند  د ر مقایسه با کود کان غیر شیرماد ر خوار کمتر است. الگوی غذایی ناد رست به ویژه د ر د وران شروع تغذیه تکمیلی، رفتار‌های غذایی ناد رست د ر خانواد ه با توجه به الگوگیری کود کان، د ریافت زیاد  تنقلات ناسالم و فست‌فود‌ها د ر د وران کود کی، استرس، اختلالات خواب و فعالیت بد نی پایین د ر بروز اضافه وزن و چاقی کود کان و نوجوانان نقش تأثیرگذاری د ارند  و والد ین باید  توجه ویژه‌ای به این عوامل د اشته باشند، بنابراین یکی از هد ف‌گذاری‌ها برای افزایش قد رت باروری یک زن، توجه بیشتر به تغذیه‌ای او د ر پنج سال اول زند گی و سپس د ر د وران بلوغ است. بسیاری از مسائل و موضوعات مربوط به سلامت فرد  ابتد ا د ر د وران کود کی و پس از آن د ر سنین بلوغ پایه‌ریزی می‌شود  و به همین د لیل هم توجه به سبک زند گی د ر این سنین بسیار مهم است.

د خترانی که د ر د وران بلوغ چاق بود ه‌اند، معمولاً به د رمان‌های باروری نیز، سخت‌تر پاسخ می‌د هند. بسیاری از افراد  پس از پایان د وران بلوغ د چار افزایش وزن و چاقی می‌شوند، زیرا سوخت و ساز بد ن پس از گذر از این د وران کاهش می‌یابد  و الگو‌های ناسالم غذایی که د ر د وران بلوغ د اشته‌اند، می‌تواند  آن‌ها را د چار چنین مشکلاتی سازد  که به د نبال آن اختلالات تخمک‌گذاری را د ر اوایل د وران جوانی تجربه می‌کنند.

پیروی از یک رژیم غذایی اصولی


به د ختران نوجوان توصیه می‌شود  د ر صورت اضافه وزن و چاقی از یک رژیم غذایی اصولی پیروی کنند  و به سراغ رژیم‌های غلط تک‌خوری و بسیار کم کالری نروند. با یک صبحانه خوشمزه و سرشار از پروتئین روز خود  را شروع کنید  و وعد ه غذایی صبحانه را حذف نکنید. وعد ه‌های غذایی منظم د اشته باشید. از فست‌فود‌ها و غذا‌های آماد ه تا حد  امکان پرهیز کنید. مصرف قند‌های ساد ه و شیرینی‌ها را نیز کاهش د هید.

نوشید ن آب کافی د ر طول روز را فراموش نکنید؛ زیرا د ر رژیم‌ها کاهش وزن، بد ن آب از د ست می‌د هد. خواب کافی د اشته باشید. فعالیت بد نی منظم را از سنین نوجوانی د ر سبک زند گی خود  قرار د هید. این عاد ات تنها بخشی از مسیر کاهش وزن و رسید ن به وزن مناسب و حفظ آن است و برای رسید ن به هد ف باید  با تغذیه و سبک زند گی سالم همراه باشد.

رسید ن به وزن مناسب قبل از بارد اری

 
برای تجربه یک بارد اری سالم، سلامت قبل از بارد اری اهمیت ویژه‌ای د ارد. د ستیابی به وزن مناسب قبل از اقد ام به بارد اری می‌تواند  شانس بارد اری را افزایش د هد  و خطر عوارض آن را به حد اقل برساند، بنابراین یکی از عوامل تأثیر‌گذار برای طلایی‌تر شد ن ۱۰۰۰ روز اول زند گی فرزند ان، وزن مناسب ماد ر قبل از تصمیم به بارد اری و وزن‌گیری صحیح او د ر طول ۹ ماه بارد اری است.
 
 
منبع:زندگی آنلاین
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2