ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، یکی از جذاب ترین غارهای ایران + عکس
پارسینه: ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻼ (ﮐﺮدی:ﻗﻮڕهﻗﻪﻻ) ﯾﺎ ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎر آﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ۶۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎر آﺑﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮار دارد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳
۰

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ: اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎوه رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رواﻧﺴﺮ، در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺷﺎﻫﻮ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺟﺎده رواﻧﺴﺮ - ﭘﺎوه و در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.. روﺳﺘﺎی در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎده و ﻏﺎر در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ۸۷ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ.

ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻼ (ﮐﺮدی:ﻗﻮڕهﻗﻪﻻ) ﯾﺎ ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎر آﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ۶۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎر آﺑﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮار دارد. درازای اﯾﻦ ﻏﺎر ۱۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ژرﻓﺎی آن ۳۱۴۰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻋﺪ‌های ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻏﺎر ﻧﺎم ﺧﻮد را از ﻗﻠﻌﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻮری ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﻏﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻏﺎر در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ» ﮔﻮرا ﻗﻼ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ در زﺑﺎن ﮐﺮدی ﮔﻮرا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺰرگ و ﻗﻼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻏﺎر از ﻧﺎم ﻣﮑﺎن ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺑﻮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎﻧﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اوراﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺳﺎل ۱۳۵۵ ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻏﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و در ﺳﺎل ۱۳۵۶ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻏﺎرﻧﻮردان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻏﺎر را ﺑﻄﻮل ﭘﺎﻧﺼﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﮐﺮدﻧﺪ. در دﻫﻪ ۱۳۶۰ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻏﺎرﻧﻮردان ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻏﺎر را ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﮐﺘﺸﺎف و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ژرﻓﺎی ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻪ ۱۴ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﻣﺎی درون ﻏﺎر ۷ ﺗﺎ ۱۱ درﺟﻪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺛﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارای ﺗﺎﻻرﻫﺎی زﯾﺒﺎ در ۱۴۰۰ ﻣﺘﺮی و ۵۰۰ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺎﻻر ﻣﺮﯾﻢ، ﺗﺎﻻر ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ، ﺗﺎﻻر ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮزخ، ﺗﺎﻻر ﺑﻠﻮر و ﺗﺎﻻر ﻋﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ دو ﻓﺎز اﺻﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻓﺎز اول ﺑﺎ ۵۰۰ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل، ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دو ﺗﺎﻻر ﻣﻌﺮوف از ﻏﺎر ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺎﻻر ﻣﺮﯾﻢ و ﺗﺎﻻر ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ اﺳﺖ. ﻓﺎز دوم ﻏﺎر ﻫﻢ ۱۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻋﺮوس، ﺑﺘﻬﻮون و ﻧﻤﺎز در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، یکی از جذاب ترین غارهای ایران + عکس

اﮔﺮ وارد ﻏﺎر ﺷﻮﯾﺪ، از دﻫﻨﻪ ورودی ﻏﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺎﻻرﻣﺮﯾﻢ (ﻓﺎز اول) روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. ﺗﺎﻻر ﻣﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎﻻر ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪای ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺗﺎﻻر را ﺗﺎﻻر ﻣﺮﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﮐﻨﺎر ﺗﺎﻻر ﻣﺮﯾﻢ، ﺗﺎﻻر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻻر ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻋﺠﺎب آوری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﮐﺸﺘﯽ، ﺷﯿﺮ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و… از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎﻻر ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، یکی از جذاب ترین غارهای ایران + عکس

در ﻓﺎز دوم ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، ﺗﺎﻻر ﻋﺮوس ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺎﻻر، ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﺑﺮاق و ﺳﻔﯿﺪرﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺒﺎ و ﺑﺪون ﻟﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ روی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ردﭘﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ۱۲ ﻣﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﺗﺎﻻر ﻋﺮوس آوﯾﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻠﭽﺮاغﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﻪ ﺗﺎﻻر زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻرﻫﺎی اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ ﻓﺎز دوم ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، ﺗﺎﻻر ﺑﺘﻬﻮون اﺳﺖ. ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪس زده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آﻫﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻪ. ﺣﺪس ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ. ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎی درون اﯾﻦ ﺗﺎﻻر، ﺑﻪ ﻃﺮز اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰی ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎﻻر ﺑﺘﻬﻮون دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﻃﻨﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻨﺪﯾﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺗﺎﻻر را ﺗﺎﻻر ﺑﺘﻬﻮون ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ. در ﺗﺎﻻر ﺑﺘﻬﻮون ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺎی آﻧﻬﺎ در ﻏﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

یکی از ﺗﺎﻻرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺎز دوم ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، ﺗﺎﻻر ﻧﻤﺎز ﻧﺎم دارد. اﯾﻦ ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮزخ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮزخ ۲۲۰ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ۳ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض دارد. ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮزخ را آب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﮐﺮدن دو ﻓﺎز اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻏﺎر ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ، ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ. ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ۳۰۰۰ ﻣﺘﺮ را از دﻫﻨﻪ ورودی ﻏﺎر ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ۴ آﺑﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪای ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﻏﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ. ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ از ده ﺗﺎ دوازده ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﻏﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از اﯾﻦ ﻏﺎر را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛ و ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺒﺎی ﻣﺎﺟﺮا، اﻧﺘﻬﺎی ﻏﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دره ﺧﺘﻢای زﯾﺒﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

دﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻏﺎر در در‌های ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﭘﺮ از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را در ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ دره ﮐﻤﭗ ﺑﺰﻧﯿﺪ. از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺎر ﻣﺴﮑﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدری از ﺧﻔﺎش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻔﺎش ﻣﻮش ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﻓﺮاوان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﺎر ﺷﺪه و در ﺟﺎی ﺟﺎی دﯾﻮارهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎدﮔﺎری و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻼﮔﻤﯿﺘﻬﺎ را دﯾﺪ. در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺴﻄﯿﺢ دﻫﺎﻧﻪ ﻏﺎر آﺛﺎری از اواﺧﺮ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﮐﻒ ﻏﺎر ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اﻧﺴﺎن، ﻫﺸﺖ ﻋﺪد ﻇﺮف ﻧﻘﺮ‌های ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺒﮏ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری و درﻧﺎ، ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎل و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﮑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺰدﮔﺮد ﺳﻮم اﺳﺖ. ﺑﺮ روی دو ﻇﺮف ﻧﯿﺰ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎن ﺑﻮده و ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺎرﻫﺎی اﻃﺮاف ﻗﻮری ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺣﺪود ۵۰ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺣﺪود ۱۲ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻮدهاﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻏﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ؛ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ۵۴ اُﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ۲۷ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۷ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮ ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ رواﻧﺴﺮ اﻓﺘﺎد از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ: دﺷﺖ ﻻﻟﻪ ﻫﺎی واژﮔﻮن-ﮔﻮر دﺧﻤﻪ ﻫﺎی رواﻧﺴﺮ- ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی ﺟﻮاﻧﺮود- روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎﻧﺎت و... ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮر، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻮا دﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮعﺗﺮی دارد و ﺳﺮﻣﺎ ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

منبع: پارسینه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2