آشنایی با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن + تصاویر
پارسینه: ارگ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮده و در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﺷﯿﺮاز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد، ﺑﻪ ارگ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۸
۰

راه های دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﺷﯿﺮاز –ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا (ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮداری) ورودی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار وﮐﯿﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪ، ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار دارد.

ارگ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻮده و در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﺷﯿﺮاز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد، ﺑﻪ ارگ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.

آشنایی با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن + تصاویر

ﺳﺎﺧﺖ ارگ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۷۶۶ و ۱۷۶۷ ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ. او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ را از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﻨﺎی ارگ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ ارگ ﺑﺎ اﯾﻮانﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه، آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ از ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ﯾﮏ اﯾﻮان و ﺷﺶ اﺗﺎق ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در دو ﻃﺮف آن اﺳﺖ. ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم

آشنایی با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن + تصاویر

ﺧﻨﺪﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً دور آن ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ در ﭘﺎﯾﻪ ۳ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ۱۲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﺑﺮجﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ۱۴ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از آﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ درﺑﻨﺎ آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ و از ﺗﺒﺮﯾﺰ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ در دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ارگ وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺎودانﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎران درﺳﺖ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﺰﻏﻞﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺮجﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ارگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ ۶ ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻟﻮده دارد. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﺧﺎک ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺮج ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ وزن زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ آن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﺮج در راﺳﺘﺎی ﺑﺮجﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذوزﻧﻘﻪ ﻧﺎﻗﺺ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑﺮجﻫﺎ دارای ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ راه ﭘﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت دو اﺗﺎق وﺟﻮد دارد ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و ﯾﮏ اﺗﺎق ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻠﺤﻪ. ﯾﮑﯽ از ﺑﺮجﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ارگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮج ﭘﯿﺰا ﮐﺞ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. ورودی ارگ در ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرگ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد رﺳﺘﻢ ﺑﺎ دﯾﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ.

آشنایی با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن + تصاویر

وﺟﻮد ﺷﯿﺮ ﺳﺮﻫﺎ در دور ﺗﺎ دور ﻟﺒﻪ ﺑﺎم ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻇﻬﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎقﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺰگ ﮔﺮه ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻣﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻨﮕﺘﺮاش ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻬﺮ ﺳﻨﮕﺘﺮاش اﺳﺖ. اﺗﺎقﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪون ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻓﺖوآﻣﺪ دارﻧﺪ. ورودی اﺗﺎقﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی راﻫﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎن دو اﺗﺎق ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺟﺒﻬﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ روب روی ﺣﻮض ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ دارای ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ اﺳﺖ. ﭼﻮب اﯾﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ و از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ﺳﺮو اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎر ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ دارد. ﺷﺎﻫﻨﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دو ﺳﺘﻮن ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ از ﺳﻨﮓ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻣﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﺗﺰﯾﻨﺎت ﮔﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﻘﺮﻧﺲ رو ﺑﻪ ﺣﯿﺎط وﺟﻮد دارد و زﯾﺮ آن ﺑﺨﺎری ﻗﺮار دارد و ﻗﺴﻢ دوال زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب آن ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖاﺗﺎﻗﻬﺎی. ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از آب ﻗﻨﺎت رﮐﻦآﺑﺎد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ رﮐﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ. اﯾﻦ آب از ﻧﻈﺮ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آب ﺷﯿﺮاز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪهاﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﻨﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﺣﻤﺎم ارگ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻤﺎمﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﻪ زﯾﺮ دﯾﮓ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد.

آشنایی با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن + تصاویر

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﺪﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؛ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺪت آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻣﺖ اﺣﯿﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎی ﺳﻘﻒﻫﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﺷﯿﺮاز، ﺑﺎزار وﮐﯿﻞ اﺳﺖ و ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮان زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮدش ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.

ﺳﺮای ﻣﺸﯿﺮ در اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ. ﺣﻤﺎم وﮐﯿﻞ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮش ﺷﻬﺮت ﺧﺎﺻﯽ دارد اﻣﺮوزه ۳۰ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻤﺎم وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﻏﺮب ﻣﺴﺠﺪ وﮐﯿﻞ (ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ) ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺠﺪ وﮐﯿﻞ دو اﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻮده و دارای دو ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ. ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺎرﭘﯿﭻ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ و از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ۴۸ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ در ﺣﺪود ۵ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻬﺎرده ﭘﻠﻪای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ از زﯾﺒﺎﺋﯽﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﮓ از ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز آورده ﺷﺪ. ﺑﺮﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﻃﺎق ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻬﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎق ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در دور اﯾﻦ ﻃﺎق ﺑﺎ ﻗﻠﻢ درﺷﺖ و ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻋﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻼﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ﮐﻞ ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ارگ، ﺣﻤﺎم و ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2