تاکتیک محمود فکری برای شکست پرسپولیس چیست؟
گزارش تحلیلی پارسینه؛
پارسینه: در ایـن صـورت مهـدی قایـدی و وریـا غفـوری وینگرهای چــپ و راســت استقلال در دربــی خواهنــد بــود و آرش رضاونــد بــه عنــوان هافبــک تهاجمــی، پشــت مطهــری مســتقر میشــود.
۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۸
۰

تحرریه پارسینه - گروه ورزشی | استقلال بعـد از مدتهـا دوبـاره صاحـب سـه مهاجـم قبـراق بـا کارایی‌هـای متنـوع شـده. سـه مهاجمـی کـه در اختیـار داشـتن آنهـا، آرزوی هـر مربـی لیـگ برتـری اسـت امـا در عیـن حـال، تصمیم‌گیـری بـرای انتخـاب بهتریـن ترکیـب ممکـن از میـان ارسلـان مطهـری، شـیخ دیاباتـه و مهـدی قایـدی، تصمیـم آسـانی نیسـت.

اینکـه محمـود فکـری در دربـی حسـاس تهـران کـدام مهاجمانــش را بــه زمیــن میفرســتد، یکــی از چالشهــای شــیرین استقلال در روزهــای آینــده اسـت. در ادامـه، سـه احتمـال مختلـف در ترکیـب خـط حملـه استقلال را بررسـی میکنیـم: حالــت اول: در طــول ایــن فصــل، هیــچ بازیکنــی بــه انــدازه ارسـلـان مطهــری در زمیــن حاضــر نبــوده. او دونده‌تریــن عنصــر هجومــی استقلال اســت و عملکــرد دفاعــی او در لیــگ بیســتم، فقــط بــا مدافعــان تیــم قابــل قیــاس اســت. او بــه طــور دائمــی مدافعــان حریــف را پــرس میکنــد و لحظــه‌ای از تعقیــب تــوپ دســت نمیکشــد ) در بــازی بــا گل گهــر، صحنــه‌ای کـه منجـر بـه اشـتباه علیرضـا حقیقـی شـد را بـه خاطـر بیاوریـد. عـلاوه بـر آن، مطهـری قـدرت تمام کنندگــی فوق العــاده ای دارد و در برابــر آلومینیــوم پیــش از اینکــه بــازی گــره بخــورد، استقلال را از مهلکـه خـلاص کـرد. بـا ایـن اوصـاف، اولیـن احتمـال آن اسـت کـه محمـود فکـری بـه سیسـتم ۱-۳-۲-۴ خـود وفـادار بمانـد و بـا نیمکت نشـین کـردن شـیخ دیاباتـه، ارسـلان را بـه عنـوان تنهـا مهاجـم بـه زمیـن بفرسـتد.

در ایـن صـورت مهـدی قایـدی و وریـا غفـوری وینگرهای چــپ و راســت استقلال در دربــی خواهنــد بــود و آرش رضاونــد بــه عنــوان هافبــک تهاجمــی، پشــت مطهــری مســتقر میشــود. حالـت دوم: استقلال در آخریـن بـازی، بـا ورود شـیخ دیاباتـه بـرای بیسـت دقیقـه بـازی بـا سـه مهاجـم را تمریـن کـرد. ایـن محبوبتریـن حالـت بـرای هوادارانـی اسـت کـه انتظـار دارنـد هــر ســه ســتاره تهاجمــی تیمشــان را همزمــان در ترکیــب ببیننــد. در ایــن حالــت، دقیقــاً مثــل دقایــق پایانــی بــازی بــا آلومینیــوم، در آرایــش ۱-۳-۲-۴ ،شــیخ دیاباتــه بــه عنــوان مهاجــم نــوک در زمیــن حاضــر میشــود، جــای قایــدی در وینگــر چــپ محفــوظ میمانــد و بــا انتقــال مطهــری بــه پســت وینگــر راســت، احمــد موســوی از ترکیــب خــارج میشــود تــا وریــا مدافــع راســت استقلالیها شــود. حتــی بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه دیاباتــه هنــوز بــه آمادگــی آرمانـی نرسـیده امـا خـط حملـه استقلال از همیشـه مخوف‌تـر خواهـد شـد ولـی ایـن نکتـه را هـم در نظـر داشـته باشـید کـه ایـن تغییـر، جنـاح راسـت موفـق استقلال کـه از زوج موسـوی- غفــوری تشــکیل شــده را از بیــن می‌بــرد و مهمتــر از همــه، بــه تــوان دفاعــی تیــم لطمــه وارد میشـود.

در مجمـوع بـه نظـر میرسـد اسـتفاده از سـه مهاجـم بـه طـور همزمـان، میتوانـد بـه عنـوان نقشـه دوم (پلـن بـی( مـورد توجـه قـرار بگیـرد و در دقایقـی از نیمـه دوم، شـاهد حضـور مطهــری، دیاباتــه و قایــدی در زمیــن باشــیم. حالــت ســوم: احتمــال ضعیف‌تــر آن اســت کــه محمــود فکــری بــا جاه طلبــی تمــام، مطهـری و دیاباتـه را در سیسـتم ۲-۴-۴ بـه عنـوان دو مهاجـم بـه زمیـن بفرسـتد و مهـدی قایـدی بـه عنـوان هافبـک تهاجمـی، پشـت سـر ایـن دو نفـر قـرار بگیـرد. در ایـن وضعیـت آرش رضاونـد بــه ســمت چــپ خــط میانــی منتقــل میشــود و مهدی‌پــور راهــی نیمکــت ذخیره‌هــا خواهــد شـد. فکـری در آخریـن مصاحبـه مطبوعاتـی‌اش گفـت کـه در دربـی خبـری از سـورپرایز نخواهـد بـود و بسـیار بعیـد اسـت کـه بخواهـد چنیـن تغییـر آشـکاری در خـط میانـی تیمـش ایجـاد کنـد.

منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2