برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی در روز پنجشنبه اول آبان
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه اول آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۵
۰
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

*فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ طرز کار سنسور‌ها و عیب یابی رشته مکانیک خودرو پایه ۱۳ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ کارتریج پرینتر رشته الکترونیک پایه ۱۲ شاخه کار دانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تربیت کودک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی و دوخت پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

*پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳ علوم تجربی پایه پنجم

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

*متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ تفکر و سبک زندگی بزرگ مردان کوچک پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی پروژه

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی درس سوم (انقلاب اسلامی) پایه نهم

*دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگو‌های طراحی آموزش مجازی

*متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست ۱ پایه ۱۰علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی هندسه (فصل۳) پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک درس خطوط میدان‌های مغناطیسی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف سیما:

ساعت ۱۱هدیه‌های آسمانی پایه ششم

ساعت ۱۱:۳۰آموزش قرآنی پایه ششم

ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۶:۳۰درس پیام‌های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2