انتشار جدول زمانبندی کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران
پارسینه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۲۰مهر منتشر شد.
۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
۰
این جدول به شرح زیراست
شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ تولید قطعات به روش تراشکاری رشته ماشین ابزار پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹ تا ۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه ۱۰ شاخه فنی وحرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ حقوق ودستمزد پایه ۱۱ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ پرورش مهارت شناختی رشته تربیت کودک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت ۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی مرور راهبردی‌ها پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی تعیین عدد‌های اول پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی تفاضل مجموعه‌ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی روش‌های تدریس در فضای مجازی
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ فیزیک ۲ فصل اول (الکتریسته ساکن) پایه۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ فیزیک ۳ درس (نمودار مکان -زمان) پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸ درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰ درس دین و زندگی۱ پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۱ پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان
ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان
ساعت۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۶ درس اخلاق اسلامی۱ پایه ۱۰رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمان۷ متوسطه دوره اول
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید