شنبه ۱۹ مهر؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۱۹ مهر ۹۹ اعلام شد.
۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۱
۰
 جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۱۹ مهر ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰ مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵
حقوق و دستمزد - پایه ۱۱ -رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ پرورش مهارت شناختی - رشته تربیت کودک - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی- مقدماتی ۴ تدریس حروف پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ فیزیک ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳/درس ترکیب توابع - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۲ /فصل اول (الکتریسته ساکن) - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۴۵ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱.۱۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس علوم ومعارف قرانی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی وریاضی

ساعت ۱۶ درس علوم ومعارف قرانی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قران پایه ۷ متوسطه دوره اول.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید